Skatuves runas konkurss
04.12.2015.


3. decembrī skolas zālē sanāca kopā tie, kuri klašu konkursā bija ieguvuši labāko rezultātu.
Konkursā piedalījās 20 skolēni no visām klašu grupām. Žūrija vērtēja dzejoļa domas atklāsmi, dikciju, skolēna prasmi uzburt priekšstatu gleznas, kā repertuāra atbilstību skolēna vecumposmam. Skanēja Raiņa, Aspazijas, O.Vācieša, I.Ziedoņa un citu latviešu autoru dzeja, bet dzirdējām arī ne tik pazīstamu dzejnieku darbus, piemēram, G.Ristamecas, O.Skujas, R.Urtānes darbus.
2.-3. klašu grupā 1. vietu ieguva3.a klases skolniece Amanda Grundane, 4.-6. klašu grupā 4.a klases skolniece Undīne Dzene, 7.-9. klašu grupā- 9.a klases skolnieks Raimonds Batura, 10.-12. klašu grupā 11. klases skolniece Monta Meikališa. Veicināšanas balva 9.a klases skolniecei Ketijai Povhai, kura bija ļoti tuvu uzvarai. Grundane, Dzene un Batura izvirzīti novada konkursam, kur bez dzejoļa, kuru dzirdējām, vēl jāiemācās prozas fragments. Paldies par piedalīšanos T.E. Ronei, H.Veidem, N.Markovskai, R. Baltacim, E. Vanagam, S.Streilei, I.Rābei, D.S. Jākobsonam, I.Vēzim, K.Streilei, E.R. Bičevskai, K.Jankavai, L.Krupskajai, E. Ozoliņai, I. Streilei. Paldies skolotājām, kuras palīdzēja sagatavoties konkursam.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)