Skolas padomes sēdes

2024

2024. gada 31. janvāra sēdes darba kārtība:

Tikšanās ar pagasta pārvaldes vadītāju Ingu Elmi

2024. gada 31. janvāra sēdes lēmumi:

 1. Uzklausīt un pieņemt zināšanai pagasta pārvaldes vadītājas informāciju par aktualitātēm pagastā.
 2. Skolas padomes pārstāvjiem apmeklēt novada organizēto vecāku konferenci 22. februārī vai aicināt to darīt vismaz vienam klases vecāku pārstāvim.
 3. Aprīlī sasaukt skolas padomes sēdi

2023

Skolas padomes sēde 2023. gada 11. oktobrī

Darba kārtībā:

 1. Izglītības kvalitātes indikatori Ogres novadā.
 2. Izmaiņas skolēnu vērtēšanas kārtībā.
 3. Izmaiņas skolēnu ēdināšanas apmaksas kārtībā.
 4. Citi jautājumi.

2023. gada 11. oktobrī Skolas padomes sēdes lēmumi

 1. Pieņemt zināšanai izglītības kvalitātes indikatorus vidējās izglītības posmā Ogres novadā.
 2. Uzklausīt izglītības iestādes informāciju par izmaiņām vērtēšanas kārtībā.
 3. Respektēt izmaiņas skolēnu ēdināšanas kārtībā.
 4. Uz nākamo sēdi uzaicināt jauno pagasta pārvaldes vadītāju I. Elmi.

Skolas padomes sēde 2023. gada 22. martā

 Darba kārtībā:

 1. Pagarinātās dienas grupas jēga, nozīme, nepieciešamība nākamajā mācību gadā.
 2. Skolas pasākumu organizēšana un skolēnu vecāku ietekme.
 3. Skolas ietekme uz skolēnu ģērbšanās paradumiem.
 4. Mācību līdzekļu apstiprināšana, kurus jāiegādājas vecākiem.
 5. Citi jautājumi.

2023. gada 22. marta Skolas padomes sēdes lēmumi

 1. Ieteikt skolas vadībai veidot jēgpilnāku pagarinātās dienas grupas darba saturu.
 2. Akceptēt mācību priekšmetu pedagogu ieteikto, skolēnu vecākiem iegādājamo mācību līdzekļu sarakstu.
 3. Izveidot Radošuma Balvu 5.- 9. klašu skolēnu vecumposmā, sagatavojot Radošuma Balvas Nolikumu.

Skolas padomes sēde 2023. gada 18. janvārī

 Darba kārtībā:

 1. Skolas padomes likumiskā darbība, sastāvs.
 2. Skolēnu, vecāku aptaujas rezultāti, gatavojot pašnovērtējuma ziņojumu, prioritātes izvirzīšana.
 3. Uzņemšanas prasībām vidusskolā.
 4. Skolēnu vecāku pienākumi, saskaņā ar grozījumiem Izglītības likumā.
 5. Motivācijas Balvas skolēniem.
 6. Skolēnu vecāku izglītošanai plānoto nodarbību saturs.
 7. Profilaktiskie pasākumi elektronisko cigarešu izskaušanā.
 8. Citi jautājumi.

2023. gada 18. janvāra Skolas padomes sēdes lēmumi

 1. Pieņemt zināšanai Izglītības likumā definēto, saistībā ar Izglītības iestādes padomes darbību.
 2. Akceptēt skolas anketēšanas rezultātus un atbalstīt no anketām izrietošo skolas izvirzīto prioritāti.
 3. Ieteikt skolas vadībai 10. klasē uzņemt skolēnus ar pietiekamiem zināšanu vērtējumiem visos mācību priekšmetos.
 4. Akceptēt un iekļaut skolas iekšējos normatīvajos aktos vecāku pienākumu apmeklēt klases un skolas vecāku sapulces.
 5. Saglabāt Skolas padomes un Uzņēmēju balvas skolēnu augstu mācību sasniegumu motivācijai, rodot iespēju piesaistīt finansējumu.
 6. Skolēnu vecākiem plānoto semināru saturā iekļaut tēmas par kaitīgām vielām, to lietošanas atpazīšanu, interneta drošību, elektrodrošību un drošību uz ceļiem.
 7. Ieteikt organizēt profilaktiskus pasākumus skolā neatļauto vielu izņemšanai atsevišķās klašu grupās.

2022

Skolas padomes sēde 2022. gada 2. martā (attālināti)

 Darba kārtībā:

 1. Atteikšanās no sejas masku lietošanas 1.-3. klasēs, saskaņā ar grozījumiem epidemioloģiskajās normās.

2022. gada 2. marta Skolas padomes sēdes lēmumi

 1. Akceptēt vecāku viedokli par to, ka sejas maskas 1.-3. klasēs, atgriežoties no pavasara skolēnu brīvlaika netiek lietotas līdz turpmākajiem norādījumiem.

Skolas padomes sēde 2022. gada 26. janvārī (attālināti)

 Darba kārtībā:

 1. Viedokļa formulēšana par vidusskolas posmu un tā nepieciešamību Madlienas vidusskolā.

2022. gada 26. janvāra Skolas padomes sēdes lēmumi

 1. Vidusskolas posms Madlienas vidusskolā ir nepieciešams un tā saglabāšana atbalstāma.

2021

Skolas padomes sēde 2021. gada 17. septembrī (attālināti)

 Darba kārtībā:

1. Par izmaiņām Skolas padomes vecāku sastāvā.    

2. Par izteiktajiem priekšlikumiem skolas misijas, vīzijas, vērtību noformulēšanā, priekšlikumu apkopošanā.

2021. gada 17. septembra Skolas padomes sēdes lēmumi

 1. Akceptēt skolēnu vecāku izteikto viedokli par skolas vīziju, misiju, vērtībām, kā arī to, kādu vecāki vēlas redzēt skolas absolventu.

Skolas padomes sēde 2021. gada 31. martā (attālināti)

 Darba kārtībā:

 1. Aicinājuma Skolas padomes balvai un Uzņēmēju balvai ziedojuma teksta saskaņošana un apstiprināšana.

2021. gada 31. marta Skolas padomes sēdes lēmumi

 1. Atbalstīt un aicināt izglītojamo vecākus ziedot Skolas padomes un Uzņēmēju balvai.

Skolas padomes sēde 2021. gada 3. martā (attālināti)

 Darba kārtībā:

 1. Mācību līdzekļu saraksta saskaņošana 1. – 12. klasei, kurus iegādājas izglītojamo vecāki un kas ir paredzēti skolēnu individuālai lietošanai.

2021. gada 3. marta Skolas padomes sēdes lēmumi

 1. Akceptēt  mācību līdzekļu sarakstā iekļautos mācību līdzekļus, kurus iegādājas izglītojamo vecāki un šie mācību līdzekļi ir paredzēti skolēnu individuālā lietošanā.

2020

Skolas padomes sēde 2020. gada 2. decembrī (attālināti)

Darba kārtībā:

1. Pedagogu attālinātā darba piemaksu noteikšanas kritēriju saskaņošana ar Skolas padomes vecākiem, saskaņā ar 2020. gada Ministru kabineta 24. novembra rīkojumu Nr. 680 Par finansējuma sadalījumu atbalsta sniegšanai attālinātā mācību procesa nodrošināšanai vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem”.

2020. gada 2. decembra Skolas padomes sēdes lēmumi

 1. Saskaņot attālinātā mācību procesa nodrošināšanas kritērijus.

2019

Skolas padomes sēde 2019. gada 11. decembrī

Darba kārtībā:

 1. Skolas darbs pie mācību satura piedāvājuma izstrādāšanas saistībā ar jauno kompetenču pieeju ar 2020. gada 1. septembri 10. klasē. (dir. vietn. māc. darbā V. Kalniņa)
 2. Disciplinēšanas kārtības aktualizēšana. (dir. E. Viņķis)
 3. Mācību līdzekļu saraksta, kurus pērk skolēnu vecāki aktualizācija. (dir. E. Viņķis)
 4. Mobilo telefonu lietošanas ierobežošana mācību stundās. (dir. vietn. māc. darbā V. Kalniņa)

2019. gada 11. decembra Skolas padomes sēdes lēmumi

 1. Pieņemt zināšanai skolas sagatavoto priekšlikumu jaunajam mācību saturam 10. klasē ar 2020. gada 1. septembri.
 2. Piekrist skolēnu uzaicināšanai uz Skolas padomi disciplinēšanas nolūkos.
 3. Akceptēt mācību līdzekļu sarakstu, ko iegādājas skolēnu vecāki mācību procesa nodrošināšanai.
 4. Ar II semestri mācību kabinetos mobilos telefonus tam īpaši atvēlētā vietā.
 5. Nākamo skolas padomes sēdi sasaukt 2019. gada 25. martā.

Skolas padomes sēde 2019. gada 9. oktobrī

Darba kārtībā:

 1. Skolas padomes darba būtība,veidošana, kompetence, pilnvaras (E. Viņķis)
 2. Novitātes izglītībā 2019./2020. mācību gadā (E. Viņķis)
 3. Madlienas vidusskolas darba prioritātes jaunajā mācību gadā (E. Viņķis)
 4. Skolas vajadzības un prioritātes 2020. gada budžetā (E. Viņķis)
 5. Projekta „Skolas soma” aktivitātes (E. Viņķis)

2019. gada 9. oktobra Skolas padomes sēdes lēmumi

 1. Pieņemt zināšanai normatīvos aktus par skolas padomes darba būtību, sastāvu, locekļu pienākumiem
 2. Uzklausīt jaunā mācību gada izglītības novitātes, pieņemt tās zināšanai.
 3. Akceptēt skolas mācību un audzināšanas darba prioritātes jaunajam mācību gadam.
 4. Atbalstīt skolas remontdarbu prioritātes un mācību līdzekļu iegādes nepieciešamību un pieprasījumu 2020. gada budžetā.
 5. Pieņemt zināšanai Projekta „Skolas soma” piedāvātās iespējas un motivēt jauniešus izmantot šos piedāvājumus.
 6. Nākamo skolas padomes sēdi sasaukt 2019. gada 11. decembrī.

Skolas padomes sēde 2019. gada 10. aprīlī plkst. 17.00 skolotāju istabā

Darba kārtībā:

 1. Par Valsts aizsardzības mācības iekļaušanu vispārējās vidējās izglītības programmā un skolas iesaistīšanos pilotprojektā. (E. Viņķis)
 2. Par kandidātu saskaņošanu 100-gades Balvai mācību gada noslēgumā. (E. Viņķis)
 3. Par Skolas padomes, Uzņēmēju Balvām un Zelta Liecībām mācību gada noslēgumā. (E. Viņķis)
 4. Par aktualitātēm izglītības iestāžu vadītāju konsultatīvajā komisijā. (A. Praličs)
 5. Citi jautājumi.

2019. gada 10. aprīļa Skolas padomes sēdes lēmumi

 1. Pieņemt zināšanai skolas vadības informāciju par skolas iesaistīšanos Valsts aizsardzības mācības pilotprojektā ar 2019. gada 1. septembri.
 2. Akceptēt kandidatūru 100-gades stipendijai 12. klases skolnieci Māru Kļaviņu.
 3. Nodrošināt Skolas padomes un Uzņēmēju Balvas pasniegšanu skolas Karoga svētkos, piesaistot tam Skolas padomes un uzņēmēju ziedotos līdzekļus.
 4. Veikt skolēnu aptauju par auto apmācības sniegto pakalpojumu.

Skolas padomes sēde 2019. gada 16. janvārī plkst. 17.00 skolotāju istabā

Darba kārtībā:

 1. Par skolas būtiskākajiem pasākumiem Skolas pasākumu plānā II semestrim.
 2. Par Skolas padomes un Uzņēmēju balvām mācību gada noslēgumā.
 3. Par centralizēto eksāmenu rezultātiem un skolas reitingu.
 4. Par aicinājumu skolēnu vecākiem neizmantot drošības apsvērumu dēļ piebraucamo ceļu skolas fasādes pusē.
 5. Ogres novada pašvaldības izsludinātie projekti, iespējamā dalība tajos.

2019. gada 16. janvāra Skolas padomes sēdes lēmumi

 1. Pieņemt zināšanai skolas sagatavoto pasākumu plānu II semestrim un akcentēt skolēnu mācību motivācijas atbalstīšanu izcilu sasniegumu gūšanā.
 2. Apzināt un piesaistīt potenciālos uzņēmējus skolas padomes un Uzņēmēju balsvas finansiālam atbalstam.
 3. Akceptēt skolas veiktos secinājumus un ieteikumus turpmākajai darbībai CE rezultātu uzlabošanā.
 4. Ievietot skolēnu vecākus uzrunājošu informāciju Skolas mājas lapā un E-klasē par bīstamību, vedot bērnus līdz skolas durvīm sniega un ledus apstākļos.
 5. Rosināt skolēnus iesaistīties novada projektu konkursā „Veidojam vidi ap mums”.
 6. Nākamo skolas padomes sēdi sasaukt 2019. gada 10. aprīlī plkst. 17.00.

2018

Skolas padomes sēde 2018. gada 31. oktobrī

Darba kārtībā:

 1. Skolas padomes darba būtība, veidošana, kompetence, pilnvaras. (E.Viņķis)
 2. Novitātes izglītībā 2018./2019.mācību gadā. (E.Viņķis)
 3. Madlienas vidusskolas darba prioritātes jaunajā mācību gadā. (E.Viņķis)
 4. Skolas vajadzības un prioritātes 2019.gada budžetā. (E.Viņķis)
 5. Projekta „Skolas soma” aktivitātes. (E.Viņķis)
 6. Aktuālais Novada izglītības iestāžu vadītāju konsultatīvajā komisijā. (A.Praličs)

2018. gada 31. oktobra Skolas padomes sēdes lēmumi

 1. Pieņemt zināšanai normatīvos aktus par skolas padomes darba būtību, sastāvu, locekļu pienākumiem
 2. Uzklausīt jaunā mācību gada izglītības novitātes, pieņemt tās zināšanai.
 3. Akceptēt skolas mācību un audzināšanas darba prioritātes jaunajam mācību gadam.
 4. Atbalstīt skolas remontdarbu prioritātes un mācību līdzekļu iegādes nepieciešamību un pieprasījumu 2019. gada budžetā.
 5. Pieņemt zināšanai Projekta „Skolas soma” piedāvātās iespējas un motivēt jauniešus izmantot šos piedāvājumus.
 6. Atbalstīt novada skolu direktoru konsultatīvās komisijas priekšlikumu par stipendiju nolikuma izstrādi un apstiprināšanu jauniešiem, kuri mācās par pedagogiem.
 7. Nākamo skolas padomes sēdi sasaukt 2019. gada 16. janvārī.

Skolas padomes sēde 2018. gada 11. aprīlī plkst. 17.00

Darba kārtībā:

 1. Investīciju un Rīcības plānā 2018.- 2020. gadam iekļautās vajadzības izglītības iestādes vides un mācību procesa kvalitatīvai nodrošināšanai.
 2. Vasarā paredzamie remontdarbi izglītības iestādē un turpmāko vajadzību aktualizēšana kvalitatīva un mūsdienīga mācību procesa organizēšanai. Tehnoloģiju ietilpīgo mācību kabinetu rekonstrukcija un aprīkošana.
 3. Valsts personas datu aizsardzības likuma un Eiropas Savienības Regulas un tajā izvirzīto prasību izglītības iestādēm aktualizācija.
 4. Aktualitātes novada skolu direktoru konsultatīvajā komisijā.
 5. Citi aktuāli jautājumi.

2018. gada 11. aprīļa Skolas padomes sēdes lēmumi

 1. Akceptēt Rīcības un Investīciju plānos 2018.– 2020. gadam iekļautās vajadzības skolas vides un izglītības procesa organizācijas kvalitatīvam nodrošinājumam.
 2. Akceptēt vasaras mēnešos veicamos remontdarbus skolas sporta kompleksā nepieciešamību un atbalstīt turpmākās skolas ieceres materiāltehniskā nodrošinājuma iespēju plānošanai mūsdienīga un kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai speciālajos mācību kabinetos (mājturība un tehnoloģijas, mūzika, vizuālā māksla) tuvākā perspektīvā.
 3. Pieņemt zināšanai Valsts personas datu aizsardzības inspekcijas aktualitātes un nepieciešamību tās ievērot izglītības iestādē.
 4. Vērst uzmanību uz skolēnu vizuālo nodrošinājumu, piedaloties koru skatēs, konkursos.
 5. Nākamo sēdi sasaukt 2018. gada rudenī.

Skolas padomes sēde 2018. gada 31. janvārī plkst. 17.00 skolotāju istabā

Darba kārtībā:

 1. 2018. gada apstiprinātais budžets un tā prioritātes.
 2. Ogres novada interešu izglītības piedāvājums lauku skolu skolēniem.
 3. Aktualitātes novada skolu konsultatīvajā komisijā.
 4. Jaunā, kompetencēs balstītā mācību satura aktualitātes.

2018. gada 31. janvāra Skolas padomes sēdes lēmumi

 1. Akceptēt skolas 2018. gada budžetu un tajā iekļauto sporta kompleksa ģērbtuvju, sanitāro mezglu un foajē remontu.
 2. Pieņemt zināšanai un izvērtēt Ogres novada pašvaldības interešu izglītības nodarbību piedāvājumu lauku skolu skolēniem.
 3. Izmantot skolu vadītāju konsultatīvo komisiju sava viedokļa paušanai novada līmenī.
 4. Sekot aktualitātēm jaunā, kompetencēs balstītā mācību satura veidošanai valstī.
 5. Nākamo Skolas padomes sēdi sasaukt 2018. gada 4. aprīlī.

2017

Skolas padomes sēde 2017.gada 11.oktobrī, plkst. 17.00 skolotāju istabā

Darba kārtībā:

 1. Audzināšanas mācību metodiskā budžeta prioritātes 2017./2018.māc.g.
 2. Brīvpusdienu jautājuma aktualizēšana.
 3. Grozījumi Uzņēmēju balvas nolikumā.
 4. Citi aktuāli jautājumi.

2017.gada 11.oktobra Skolas padomes sēdes lēmumi

 1. Atbalstīt skolas mācību un metodiskā darba prioritātes 2017./2018.m.g. (prioritātes protokola pielikumā un skolas mājas lapā).
 2. Atbalstīt 2018.gada budžeta prioritātes saistībā ar skolas sporta zāles sanitāro mezglu, garderobju un foajē renovāciju.
 3. Sagatavot atgādinājuma vēstuli Ogres novada domei par pirmsvēlēšanu solījumu – brīvpusdienām Madlienas vidusskolas skolēniem.
 4. Deleģēt Skolas padomes pārstāvi Armandu Praliču darbam Ogres novada izglītības konsultatīvajā komisijā.
 5. Veikt grozījumus uzņēmēju balvas nolikumā, nosakot balvas mērķauditoriju 6.-12. klašu skolēnus.
 6. Skolas Karoga svētkos „Zelta liecības” izsniegt 2.- 5.klašu skolēniem, saskaņā ar izstrādātajiem kritērijiem.
 7. Nākamo Skolas padomes sēdi sasaukt 2017.gada 13.decembrī.

Skolas padomes sēde 2017.gada 27.aprīlī, plkst. 17.00 skolas metodiskajā kabinetā

Darba kārtībā:

 1. Skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošana.
 2. Skolēnu disciplinēšanas kārtība.
 3. Citi aktuāli jautājumi.

2017.gada 27.aprīļa Skolas padomes sēdes lēmumi

 1. Izveidot skolēnu disciplinēšanas kārtību un nodrošināt tās realizāciju praksē.

Skolas padomes sēde 2017.gada 12.aprīlī, plkst. 17.00 skolas metodiskajā kabinetā

Darba kārtībā:

 1. 5.- 9.klašu skolēnu aptauja, tās rezultāti.
 2. Skolas padomes un Uzņēmēju Balva mācību gada noslēgumā
 3. Citi aktuāli jautājumi.

2017.gada 12.aprīļa Skolas padomes sēdes lēmumi

 1. Turpmākajā skolas darbā respektēt Madlienas vidusskolas skolēnu mācību darbību traucējošo faktoru novērtēšanas anketēšanas rezultātus 5.-9.klasēs.
 2. Ņemt vērā Skolas padomes ieteikumus Uzņēmēju balvas nolikuma aktualizēšanai.
 3. Nākamo Skolas padomes sēdi sasaukt 2017.gada 27.aprīlī plkst. 17:00.

Skolas padomes sēde 2017.gada 1.februārī plkst. 17.00 skolas metodiskajā kabinetā

Darba kārtībā:

 1. 2017.gada budžets, tā prioritātes.
 2. Auto apmācība vidusskolā.
 3. Citi aktuāli jautājumi.

2017.gada 1.februāra Skolas padomes sēdes lēmumi

 1. Uzklausīt un akceptēt skolas 2017.gada budžetā piešķirtā finansējuma izlietojumu atbilstoši apstiprinātajam rīcības plānam un ikdienas vajadzībām.
 2. Atbalstīt turpmāko skolas sadarbību ar pagasta pārvaldi un novada pašvaldību, lai ar 2017.gada 1.septembri uzsāktu 12.klašu skolēnu autoapmācību.
 3. Uzklausot skolēnu vecāku viedokli, vērst uzmanību uz pārbaudes darbu skaita vienā dienā pastiprinātu uzraudzību.
 4. Nākamo Skolas padomes sēdi sasaukt 2017.gada 12.aprīlī plkst. 1700.

2016

Skolas padomes sēde 2016.gada 23.novembrī plkst. 17.00 skolas metodiskajā kabinetā

Darba kārtībā:

 1. Aktuālais ar izglītību saistītajos ārējos normatīvajos aktos.
 2. Skolas darba prioritātes un aktualitātes.
 3. Grozījumi Uzņēmēju Balvas nolikumā.
 4. Citi aktuāli jautājumi

2016.gada 23.novembra Skolas padomes sēdes lēmumi

 1. Pieņemt zināšanai grozījumus izglītību rekomendējošajos ārējos normatīvajos aktos.
 2. Akceptēt skolas izvirzītās darba prioritātes 2016./2017.mācību gadam.
 3. Neveikt grozījumus Uzņēmēju Balvas nolikumā
 4. Aktualizēt jautājumu par „B” kategorijas autovadītāja tiesību iegūšanu iespējām un to finansēšanu 12.klašu skolēniem. A.Praličam un K.Kristjansonei sagatavot vēstuli nosūtīšanai pašvaldībai.
 5. Nākamo Skolas padomes sēdi sasaukt 2017.gada 1.februārī.

Skolas padomes sēde 2016.gada 5.maijā plkst. 17.00 skolas metodiskajā kabinetā

Darba kārtībā:

 1. Skolas padomes un Uzņēmēju Balvas finansējums
 2. „Zelta Liecības” saņemšanas kritēriji 1.-4.klašu skolēniem

2016.gada 5.maija Skolas padomes sēdes lēmumi

 1. Skolas Karoga svētkos 30.maijā pasniegt Skolas padomes un Uzņēmēju Balvu saskaņā ar apstiprinātajiem nolikumiem.
 2. Skolas Karoga svētkos pasniegt „Zelta Liecību” vienam skolēnam katrā sākumskolas klašu grupā un apvienotajā klašu grupā Krapes filiālē (kopā 7 liecības), ņemot vērā šādus kritērijus:
  – sekmes;
  – ārpusstundu darbu;
  – piedalīšanos skolas pasākumos;
  – nav iekšējo kārtības noteikumu pārkāpumu;
  – nav neattaisnotu mācību stundu kavējumu.

Skolas padomes sēde 2016.gada 2.martā plkst. 17.00 skolas metodiskajā kabinetā

Darba kārtībā:

 1. Par autoapmācības vidusskolā izmaksām.
 2. Par brīvpusdienām daudzbērnu ģimenēm.
 3. Skolēnu drošība skolas teritorijā.
 4. Skolēnu motivēšana augstiem mācību sasniegumiem sākumskolā.
 5. Citi aktuāli jautājumi.

2016.gada 2.marta Skolas padomes sēdes lēmumi

 1. Apzināt iespējas piesaistīt papildus līdzekļus autoapmācības finansēšanai vidusskolēniem 3000 EUR gadā (L.Kļaviņa).
 2. Aktualizēt brīvpusdienu daudzbērnu ģimenēm piešķiršanu (E.Viņķis, L.Kļaviņa).
 3. Aktualizēt pašvaldības un Valsts ceļu policijas darbību transporta kustībā pie skolas rīta stundās (K.Kristjansone).
 4. Pasniegt „Zelta Liecību” sākumskolas skolēniem (vienam katrā klasē), viņus motivējot izcilām sekmēm un sabiedriskai aktivitātei (kritērijus izstrādā sākumskolas pedagogi).

Skolas padomes sēde 2016.gada 13.janvārī plkst. 17.00 skolas metodiskajā kabinetā

Darba kārtībā:

 1. Par izmaiņām iekšējos normatīvajos aktos.
 2. Par 2016.gada budžets.
 3. Citi aktuāli jautājumi.

2016.gada 13.janvāra Skolas padomes sēdes lēmumi

 1. Akceptēt izmaiņas Madlienas vidusskolas nolikumā, papildinot to ar jaunu 2.3.5. punktu – Nodrošināt izglītojamā tikumisko audzināšanu, kas atbilst LR Satversmei ietvertajām aizsargātajām vērtībām.
 2. Veikt izmaiņas skolas padomes reglamentā, iekļaujot tajā 3.2.punktu – Padome lemj par mācību un audzināšanas procesā izmantojamo metožu un informācijas, tajā skaitā mācību līdzekļu un materiālu, atbilstību Izglītības likuma mērķī ietvertajai izglītojamā tikumiskās attīstības nodrošināšanai, kā arī tikumiskās audzināšanas vadlīnijām.
 3. Veikt izmaiņas Madlienas vidusskolas Uzņēmēju balvas nolikuma 2.1.punktā, izsakot to šādā redakcijā – 5.-12.klašu skolēns, kurš mācību sasniegumus ir kāpinājis visstraujāk (%). Tiek salīdzināts iepriekšējā mācību gada Gada vērtējums ar esošā mācību gada Gada vērtējumu.
 4. Pieņemt zināšanai skolas sagatavoto 2016.gada budžetu ar tajā iekļautajām prioritātēm un saimnieciskajiem risinājumiem.

2015

Skolas padomes sēde 2015.gada 14.oktobrī plkst.17.00 (Metodiskajā kabinetā)

Darba kārtībā:

 1. Skolas, metodiskā un audzināšanas darba prioritātes.
 2. 2016.gada budžeta prioritātes.
 3. Skolēnu mācību motivācija.
 4. Citi aktuālie jautājumi.

2015.gada 14.oktobra, Skolas padomes sēdes lēmumi

Akceptēt skolas izvirzīto metodiskā darba prioritāti 2015./2016.māc.gadam – Izglītības kvalitātes paaugstināšana, attīstot un pilnveidojot skolēnu mācīšanās prasmes un iemaņas vispārējās vidējās izglītības programmās, audzināšanas darba prioritāti – skolēnu valstiskās identitātes apziņas un pilsoniskās atbildības stiprināšana, uzsākot gatavošanos Latvijas simtgadei un skolas darba kopumā prioritāti – stratēģiskā attīstības plāna 2016.- 2019.gadam sagatavošana.

 1. Akceptēt skolas 2016.gada budžeta projektā iekļautās saimnieciskā darba prioritātes.
 2. Turpināt veidot un saglabāt iepriekšējā gadā aizsākto skolēnu motivācijas sistēmas attīstīšanu.
 3. Saskaņot pedagogu izvirzīšanu balvas „Gada Skolotājs” nominācijām (S.Tutāne, J.Liepa, E.Atslēdziņa).
 4. Nosūtīt novada pašvaldībai vecāku parakstītu vēstuli par lauku pamatskolu skolēnu nostādīšanu nevienlīdzīgā situācijā, piešķirot brīvpusdienas.
 5. Nākamo Skolas padomes sēdi sasaukt š.g. 9.decembrī plkst.1700.