Skrējiens “Aizej tur, nezin, kur…”
11.10.2021.


Kā katru gadu, arī šogad rudenī notika skolēnu ļoti iecienītais skrējiens “Aizej tur, nezin, kur..”. Skolēnu pašpārvalde izdomāja skrējiena dalībniekiem nezināmu maršrutu pa Madlienas pagastu. Maršrutā bija sagatavoti 9 dažādi kontrolpunkti ar interesantiem uzdevumiem. Šogad skrējiens norisinājās 28. septembrī 5.–12. klašu starpā, katrai klasei komandā bija jābūt vismaz 6 skolēniem. Jau otro gadu skrējienā piedalās skolotāju komanda.

Sagatavotajos kontrolpunktos skolotāji un skolēni pierādīja, ka viņi māk darboties komandā, skaisti dziedāt, ātri domāt, ir ļoti spēcīgi un izturīgi. Vairākos kontrolpunktos uzdevumi bija uz laiku, tāpēc tie bija jādara, cik vien ātri un labi varēja. Skrējiena noslēgumā pie skolas skrējējus sagaidīja ar siltu tēju un ļoti gardām maizītēm.

Liels paldies stiprajiem un izturīgajiem skrējējiem un visiem pārējiem pasākumā iesaistītajiem!

Skolēnu pašpārvalde, Ieva Rābe

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
I. Iestādes darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

1. Iestādes darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts izglītojamo audzināšanas vadlīnijās, valsts pamatizglītības standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

Turpināt lasīt
Misija
Nodrošināt mūsdienu prasībām un izglītības attīstības tendencēm atbilstošu, kvalitatīvu mācību procesu skolēna personības un pratības izaugsmei.
Vīzija
Uz savstarpēju uzticēšanos balstīta sadarbība starp pedagogiem, skolēniem un vecākiem kvalitatīvas izglītības iegūšanai un nacionālās pašapziņas stiprināšanai.
Vērtības
• Cilvēks
• Dziļas un noturīgas tradīcijas
• Savstarpēja cieņa
• Droša fiziskā un emocionālā vide
• Taisnīgums un atbildība
Pamatskolas absolvents
• Mācīties un pilnveidoties gribošs jaunietis
• Ar atbildību izturas pret sev uzticēto darbu, kritiski izvērtē situācijas, arī stresa un laika trūkuma apstākļos
• Pārliecināts un ieinteresēts
• Ar zināšanās balstītu viedokli par sabiedrībā notiekošajiem procesiem
• Ir savas dzimtās vietas patriots un ģimenes vērtību turpinātājs
Vidusskolas absolvents
• Pilnībā gatavs iesaistīties darba tirgū
• Izlēmīgs un drošs par iegūtajām zināšanām
• Personība ar augstu pašapziņu
• Radošs darītājs
• Emocionāli inteliģents un analītiski domājošs Viedoklis apkopots un formulēts pamatojoties uz pedagogu grupu darbā izteikto viedokli, skolas padomes vecāku pausto redzējumu un skolēnu parlamenta pārstāvju skatījumu.
Mācību darba prioritātes
Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību satura kvalitatīvai realizācijai.
Audzināšanas darba prioritātes
Atbalsts mācību un audzināšanas darbā ikvienam izglītojamajam, veicinot aktīvas un līdzatbildīgas personības attīstību, ņemot vērā izglītojamā individuālās spējas un intereses. Prioritātes apspriestas un saskaņotas metodiskajās komisijās