Skola- daļa no mūsu sirds!
21.06.2016.

Skola- daļa no mūsu sirds!

Pa zaļajiem dzīvības vārtiem ienākusi vasara. Tai jau vītušo ceriņu smarža, bet jasmīni- smaržu karaļi- vēl tikai gatavojas savam uznācienam. Nemierpilnajā skolas krastā iestājies miers, rūpju laivas izvilktas krastā, jo klāt ir izlaidumu laiks. Jaunība stāv uz sliekšņa, bērnība māj ardievas. Jaunības rokās rasas veltes, tā nober tās kā dimantus un aicina –ņem, salasi, dod, staro! Ņēmēji, pērļu lasītāji, devēji šogad 23 Madlienas vidusskolas 9. klases beidzēji, kuriem skolai vienmēr piederēs daļa no viņu sirds.
Lai jums izdodas viss iecerētais, lai acīs vienmēr mirdz zinātkāres un mīlestības dzirksts!

IMGP0274

IMGP0284

IMGP0521-001

9.a klases audzinātāja Anita Jākobsone

Jūnijs – izlaiduma mēnesis
29.08.2014.

Medaini smaržo baltās madaras, vīst Jāņu dienas vainagi, ar pēdējiem jasmīniem esam aizsūtījuši atvadu sveicienus jūnijam – izlaidumu mēnesim.

7. jūnijā Madlienas vidus­ skolai ardievas teica desmit 12. klases absolventi ­ Toms Bal- odis, Roberts Greibers, Kārlis Jansons, Laura Jēgere, Rita Lazdiņa, Toms Piternieks, Elvis Smilškalns, Raitis Strazdiņš, Laura Upeniece, Alise Viduce, bet 13. jūnijā septiņpadsmit 9.a klases skolēni saņēma apliecības par pamatizglītības iegūšanu.

Savā atvadu pasākumā no skolas divpadsmitie iejutās kāda putna lomā, jo paši uzskata, ka viņiem piemīt bezdelīgas prasme un darbīgums, pūces gudrība, dzērves noslēgtība, lakstīgalas skanīgā un svinīgā dziesma, kovārņa meistarīgās kustības, cīruļa apzinīgums, strazda spēcīgais lidojums, ērgļa ugunīgums, stārķa taisnīgums.

Mācoties vidusskolā, šī gada 12. klases absolventi piedalījušies Ogres starpnovadu bioloģijas, ģeogrāfijas, vizuālās mākslas, fizikas olimpiādēs; fizioliģiskā un radošo darbu konkursā, ieguvuši godalgo­ tas vietas un atzinības rakstus mājturības, latviešu valodas, bioloģijas un angļu valodas olimpiādēs un vides spēlēs, dažāda līmeņa sacensībās augsti sasniegumi ir bijuši sportā.

Visus trīs gadus divi šīs klases skolēni ir saņēmuši Madlienas pagasta pārvaldes balvas par augstiem mācību sasniegumiem.

Līdztekus mācībām skolā četri skolēni papildus iesaistījās projektā „Esilīderis” un izlaidumā saņēma Latvijas Uzņēmējdarbības un Menedžmenta Akadēmijas apliecību par profesionālās piln­ veides izglītību, kas apliecina viņu iegūtās zināšanas 7 komerczinību mācību priekšmetos – lietvedība, mārketings, likumdošana, lietišķā etiķete, grāmatvedība, uzņēmējdarbība un menedžments.

9.a klases absolventi savā izlaidumā teica paldies sākumskolas skolotājām Dacei Priedoliņai, Aelitai Niedrītei, Vitai Volkopai par pacietību, dāsnumu, zināšanām, ko ielika ceļa sākumā. Absolventudāvātās saulespuķes saņēma ne tikai sākumskolas audzinātājas, bet kā paldies par pleca sajūtu, dzīves gudrībām, labestību un sapratni daudzi no skolas kolektīva. Saulespuķes tāpat kā bērni mīl siltumu un maigumu. Absolventi vēlēja, lai tās zied un priecē saņēmējus visu vasaru, it īpaši šajā lietainajā, atgādinot, cik daudz laba viņiem devuši. Lūdza piedošanu par nevietā izteiktajiem skarbajiem vārdiem, aizvainojumu, bērnu muļķībām un izdarībām, uzsverot, ka sirds dziļumos skolas kolektīvu ir pieņēmuši kā savējos. Skolai vienmēr būs nozīmīga vieta viņu dzīvēs.Kādi bija 9.klases beidzēji, ko viņi domā par nākotni, kādi būs viņu turpmākie ceļi?

Mākslinieku, mūziķu, sportistu klase – tā viņus varētu raksturot. Vairāk kā puse klases beiguši K. Kažociņa Madlienas mākslas un mūzikas skolu. Viņu – Daiņa Zaica, Sanitas Rešinskas, Sintijas Piternieces, Agates Kārkliņas, Undīnes Piternieces, Dagnijas Cinītes, Mika Bičevska – mākslas darbi rotāja pagasta pašvaldības, skolas, kultūras nama gaiteņus, kur katrs interesents varēja priecāties, cik radoši, izdomas bagāti, talantīgi, oriģināli ir šie jaunieši. Skolas pasākumos, klases- biedru jubilejās Sanitas zīmējumi priecēja ar izdomu, īpašo pieeju, vienreizīgumu. Mūzikas skolas absolvente Gerda Sedoja ar flautas spēli pārsteidza gan svētkos, gan dažādos konkursos. Neizpalika arī Daces Grāvītes un Agņa Lazdiņa muzikālie priekšnesumi. Gerda un Agnis jāpiemin arī kā izcili sportisti gan individuālajās disciplīnās, gan kolektīvajos sporta veidos, uzteicama ir Ingunas Žolobas atbildība par klases kavējumu uzskaiti, atvieglojot klases audzinātājas darbu.

Tomēr skolā vienmēr pirmajā vietā ir mācību darbs. 9.klasi beidz 5 zelta meitenes, kuras visus gadus bijušas skolas labāko top­10 – Undīne Piterniece un Dace Grāvīte sasniegušas izcilus rezultātus, labas un teicamas sekmes Airitai Tiršai, Sanitai Rešinskai un Gerdai Sedojai. Meitenes zina, ka zināšanas ir nepieciešamas, ka turpmākais attīstības process nav iedomājams bez prasmēm un iemaņām, ko deva skola. Visas mācīsies vidusskolā – 4iestājušās Madlienas vidus­ skolas 10.klasē, bet Dace dosies uz Rīgu, lai iepazītu grūto un sarežģīto matemātikas pasauli. Eksāmenu sesijas laikā klases audzinātāja Silvija Tutāne sapratusi, ka beidzot bērni ir pieauguši, mainījusies attieksme pret mācībām, vienam pret otru, mazāk strīdu par ikdienišķām lietām, vairāk par nezināmo kādā no mācību priekšmetiem. Kolektīva kodols saglabājas, jo 13 jau iestājušies Madlienas vidusskolā, lai turpinātu apgūt vidējo izglītību, bet kādam ceļš vedīs uz Mālpili, Aizkraukli, Ogri. Diemžēl ne visi saņēma apliecību par pamatizglītību. Svarīgi saprast, ka bez atbildības un pienākuma izjūtas sasniegt iecerēto nevar.

Par savējiem klases audzinātāja Silvija Tutāne saka: „Interesanta, radoša un idejām bagāta klase, kas noteikti paliks skolas vēsturē. Paldies, ka piedalījāties olimpiādēs un konkursos, ka neatteicāt, kad bija jāaizstāv skolas gods. Paldies, ka spējāt laboties un kļuvāt par atbildīgiem cilvēkiem. Kopā piedzīvojām klašu konkursauzvarētāju godu, baudījām brīnišķīgu uzvarētāju ekskursiju ar 2013. gada 12. klasi pa Zemgali un Kurzemi. Šogad meitenes uzvarēja pamatskolas „Meitene­ zeltene” konkursā, kur pierādīja, ka mākslas un mūzikas skolā iegūtais ir vērā ņemams. Protams, guvums no mācību stundām un ārpusklases pulciņiem arī bija svarīgs.

Lai piepildās vēlētais izlaiduma dienā, lai esat patiesi un pastāvat paši, nevis kāds jūs loka. Esiet ar savu viedokli, to nemainiet, droši skatieties uz priekšu un ticiet labajam!

Paldies vecākiem, kuri visus gadus mani atbalstīja. Kopīgi spriedām, kas darāms, lai uzlabotos disciplīna, lai strādāt būtu vieglāk un interesantāk. Paldies skolas psiholoģei Renātei Ločmelei, kura bieži bija man liels atbalsts. Paldies sociālajam pedagogam Marutai Viducei, kura rada risinājumu grūtās un saspringtās klases situācijās. Paldies visam skolas kolektīvam, īpaši skolas vadībai, kas izprata radušos situāciju un meklēja risinājumus.

Nu varam ar prieku skatītiesnākotnē – būs arhitekti, mūziķi, mākslinieki, sportisti, zinātnieki, mediķi, elektriķi un pavāri.”

Jūlija pirmajās dienās 12. klases absolventi tika arī pie oficiāli atzītiem dokumentiem – saņēma atestātus par vidējo izglītību un sertifikātus par nokārtotiem valsts pārbaudes darbiem. Centralizēto eksāmenu rezultāti dažādi, katram atbilstoši ieguldītajam darbam, bet gribas ticēt, ka ne tikai dienas skolas skolēniem, bet arī abām neklātniecēm nākotnē noderēs Madlienas vidusskolā gūtā ceļamaize un katra izvēlētais turpmākais virziens būs labi pārdomāts un pareizs.

„Katram pumpuram ir vajadzīgs laiks, saule un mit­ rums, lai uzziedētu un nestu sēklas. Tā arī mēs savas vēlmes ar varu nevaram īstenot. Neatlaidība un sīksta pacietība vainago darbu un palīdz arī mazā dārzā izaudzēt krāšņas rozes,” raksta Zenta Mauriņa, šai atziņai, absolventiem labu vēlot, pievienojas klašu audzinātājas Silvija Tutāne un Daiva Lūse.

Absolventu atmiņas par skolu un paldies
29.08.2014.

Maijs ir mēnesis, kad noslēdzas garais mācību gads – citam, lai rudenī atkal satiktos, taču daudziem skolēniem tas ir jaunu meklējumu, neziņas un apjukuma laiks. 4. klase atvadās no saviem sākumskolas drau- giem, lai jau septembrī mācītos kopā ar lielajiem skolēniem. 9. klases audzēkņi, nokārtojuši valsts pārbaudes darbus un eksāmenus, vēl domā, vai palikt un turpināt izglītoties Mad- lienas vidusskolā vai doties uz citu mācību iestādi. 12. klases skolēni stāv nopietna ceļa krustcelēs, jo viņu izvēle ir būtiska, lai veidotu turpmāko dzīvi. Lai viņiem veiksme un izdošanās! Pārējais katra paša rokās, jo savu laimi veidojam un kaļam paši.

Madlienas vidusskolas skolotāja Zinta Saulīte

4. klase par pavadīto laiku sākumskolā

Man vislabāk atmiņā palikušas ekskursijas. Es mācību stundās centos nopelnīt vairāk plusiņu, kaut bija arī mīnusi. Audzinātāja Dzidra Ozola- Ozoliņa mūs, skolēnus, mācīja būt draudzīgiem un nestrīdēties.

Agnese Jēgere, 4. kl.

Mūsuskolotājaiirtādsgailis, kuru viņa ieslēdz, ja kāds klasē ir aizmidzis. Tad putns skaisti dzied: „Ki-ke-ri-gū!” Mums ir bijuši jauki un interesanti klases vakari, kad dejojām, lēkājām un spēlējām dažādas spēles. Ar audzinātāju labi sapratāmies, un viņa allaž centās rast risinājumu mūsu strīdos un nesaskaņās.

Kristers Kristjansons, 4. kl.

Atceros 1. klasi, tad likās, ka skola ir ļoti liela. Pamazām to iepazinu. Patika Skolotāju dienas, kad lielie skolēni nāca vadīt mācību stundas. Madlienas vidusskolā sāku mācīties 4. klasē. Pamazām sadraudzējos ar klasesbiedriem, patika audzinātājas mīļums un labestība.

Diāna Pimčonoka, 4. kl.

Jaukā atmiņā paliks klases vakari, ekskursijas un pārgājieni, skolas pasākumi, īpaši Ziemassvētku eglīte. Vislielākais paldies mūsu audzinātājai un vecākiem.

Linda Šķēla, 4. kl.

Atminos, kā 1. septembrī, kad sāku mācīties 1. klasē, izstaigājām visu skolu. Rudenī braucām uz R. Blaumaņa muze- ju „Braki” un Gaiziņkalnu. Esam devušies pārgājienā uz Edgara mājām. Mūsu klase ir izpalīdzīga, saticīga, reizēm gan sastrīdamies.

Reinards Krists Zariņš, 4. kl.

Mūsu klase daudz spēlēja dažādus teātrīšus. Tas man ļoti patika. No mācību stundām visinteresantākās bija sociālās zinības. Jauki bija klases va- kari un pulciņi, kuros varēja piedalīties.

Krišs Bičevskis, 4. kl.

Paldies 4. klases skolēnu vecākiem par sadarbību un palīdzību ekskursiju organizēšanā, kopīgajiem pārgājieniem! Paldies par meiteņu bizīšu pīšanu un pastalu uzvilkšanu pirms pasākumiem! Vecāki bija tie, kas vienmēr rūpējās, lai klasē būtu tīrs dz- eramais ūdens. Lai bērniem un vecākiem arī turpmāk daudz skaistu brīžu!

Audzinātāja Dzidra Ozola- Ozoliņa

9. klases sveicieni skolai

Tu, skola, man esi likusi justies labi un ērti. Tu esi kā manas otrās mājas. Madlienas vidusskola ir skaisti iekārtota. Skolā apgūstam jaunas zināšanas, ir iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs, pulciņos, doties pārgājienos un ekskursijās Skola iemāca atšķirt labo no sliktā, iegūt dzīves pieredzi. Te ir jauki un saprotoši skolotāji. Vislielākais paldies klases audzinātājai Silvijai Tutānei.

Airita Tirša, 9. kl.

Paldies, skola, par Tavām siltajām sienām, kas gan ziemā, gan rudenī sildīja! Paldies par labo auru, kas palīdzēja mācīties un sasniegt tik augstus rezultātus! Paldies, ka kā mazais gariņš palīdzēji it visā! Paldies, ka biji stiprais balsts šo deviņu gadu laikā! Vēlu Tev saules mūžu! Paliec tikpat skaista un mīļa! Tu vienmēr būsi vislabākā skola.

Dace Grāvīte, 9. kl.

Es pateicos skolai par zināšanāmunkopāpavadītajām ekskursijām, par jaukajiem brīžiem un arī ne tik priecīgiem mirkļiem. Skolā esmu iegu- vusi daudzus draugus. Pa- tika pasākumi, bet vislabāk diskotēkas un sacensības starp klasēm. Esam arī uzvarējuši.

Sintija Piterniece, 9. kl.

Skolā ir aizritējuši 9 prieka, smieklu un arī stresa pilni gadi. Uz skolu vienmēr nācu ar prieku. Paldies, skola, ka izveidoji mani par labu un gu- dru cilvēku, ka iemācīji atšķir labo no ļaunā! Madlienas vidusskolā esmu attīstījusi sevi dejošanas, mākslas un dziedāšanas pulciņos. Priecājos par interesantajām ekskursijām, iespēju piedalīties Dziesmu un deju svētkos.

Undīne Piterniece, 9. kl.

Klasē esmu iepazinu dau- dzus labus cilvēkus. Sākumā ar mācībām klājās grūti, taču pamazām saņēmos, izvirzīju sev noteiktu mērķi un sasniedzu labus rezultātus. Skolā vienmēr skaisti ir bijuši Ziemassvētku eglītes pasākumi. Prieks, ka 8. klasē, piedaloties mākslas konkursā, ieguvu 1. un 2. vietu, vienu darbu pat aizsūtīja uz Angliju. Allaž atcerēšos jaukās ekskursijas.

Dagnija Cinīte, 9. kl.

Esmu madlieniete un jau 9 gadus kāpju skolas kalnā, lai gūtu zināšanas. Šeit piedzīvoti gan patīkami, gan ne tik jauki brīži. Paldies, skola, ka iemācīji saprast dzīves jēgu un sas- tapt labus cilvēkus! Paldies, ka liki smagu nastu nest uz pleciem, jo esmu iemācījusies pārvarēt grūtības! Pateicos, ka iemācīji būt stiprai un pastāvēt par savu viedokli. Paldies, skola, ka iemācīji mīlēt sportu! Esmu piedalījusies koru skatēs, olimpiādēs, sporta sacensībās, pierādījusi sevi skolas, Mad- lienas pagasta, Ogres novada un valsts mērogā.

Gerda Sedoja, 9. kl.

12. klases pārdomu virtenes

Būt divpadsmitklasniekam nav grūti. Tā ir atbildība, jo esam vecākie skolēni skolā. Skolotāji palīdz, kā var, atvieglo no lieku darbu darīšanas, lai apgūtu vairāk un labāk mācību vielu. Toties mūsdienās bērni un jaunieši paliek aizvien slinkāki, un papildus mācību darbs nešķiet svarīgs. Pat tad, ja apzinās, ka skolā iegūtās zināšanas būs noderīgas un vajadzīgas pēc tās pabeigšanas. Es iestājos vidusskolā, lai iegūtu vidējo izglītību, jo mūsdienās tā ir ļoti nepieciešama. Bet ar to ir par maz, lai uzreiz strādātu un veidotu turpmāko dzīvi.

Toms Piternieks, 12. kl.

Vēlos pateikt paldies vecākiem, kas vienmēr par mani rūpējušies un mācījuši dzīves gudrības. Esmu aizstāvēts, bārts, mīlēts, mācīts un lolots. Paldies skolotājām, kas mani ir mācījušas un skolojušas, bet vislielākais paldies manām klases audzinātājām. Bez viņām es nezinātu, kas ir īsta draudzība un arī nodevība. Skolotājas iemācīja, kā novērtēt draugus, kā izlīgt, kā palīdzēt un nekļūt savtīgam.

Toms Balodis, 12. kl.

Daudz skaistu brīžu piedzīvots šo divpadsmit gadu laikā. Liela daļa no tiem dažādos skolas pasākumos, bet tomēr vislabākās atmiņas man būs no smieklīgajiem starpbrīžiem, kuri tika pavadīti uz dīvāna kopā ar draugiem. Runājot ar absolventiem, šķiet, ka vidusskolas pietrūks tikai tad, kad to jau būšu pabeidzis. Gribu pateikties sākumskolas audzinātājām – Inetai Frēlihai un Dzidrai Ozolai-Ozoliņai –, kas man iemācīja skaitīt, reizināt, pareizi un glīti rakstīt, lasīt, viņas iemācīja domāt citādi un pateikt paldies tiem, kuri to ir pelnījuši. Pamatskolas laikā pateicība Anitai Jākobsonei par vēstures stundām un par to, ka viņa vienmēr bija tik jauka un pretimnākoša. Intai Ošai vēlos pateikt vislielāko paldies, jo viņa man ikkatrā ģeogrāfijas stundā uzbūra acu priekšā paradīzi, ko var sastapt uz zemes, par katru valsti un vietu, kur bijusi, viņa spēja pastāstīt tik intere- santi, ka man pašai radās vēlme tur nokļūt. Vidusskolas laiks nav iedomājams bez klases audzinātājas Daivas Lūses, kas vienmēr ir palīdzējusi un atbalstījusi.

Laura Jēgere, 12. kl.

Vēlējumi absolventiem

Lai jūs atrastu pareizo dzīves ceļu! Lai sasniegtu izvirzīto mērķi un vērtu durvis, aiz kurām ir daudz krāsainu sapņu! Lai tie visi piepildās!
Lai jums viss izdodas! Lai ir laime, prieks un nauda!
Lai izdodas viss iecerētais, lai dzīves ceļā rozes zied!
Lai dzīves durvis, kas jums ir atvērušās, sniedz daudz pārsteigumu! Lai veiksme turpmākajā dzīvē!
Lai kādā skolā turpinātu mācīties, galvenais – esiet čakli un centīgi! Mācieties! Tas ir grūti, bet svētīgi.
Lai izvēlētā skola ir īstā, un lai vēlāk labs darbs!
Izbaudiet jaunību, piedzīvojiet skaistus brīžus citās mācību iestādēs!
Pilnveidojiet sevi! Lai daudz prieka mirkļu! Izbaudiet tos! Ar smaidu atcerieties Madlienas vidusskolu!
Kļūstiet par labiem un sabiedrībai vajadzīgiem cilvēkiem!

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)