kalendārs
22.10. - 28.10.
Skolēnu rudens brīvdienas.

31.10.
Skolas padomes sēde.

NOVEMBRIS: ⇅


DECEMBRIS: ⇅

par skolu

Skola- daļa no mūsu sirds!

Pa zaļajiem dzīvības vārtiem ienākusi vasara. Tai jau vītušo ceriņu smarža, bet jasmīni- smaržu karaļi- vēl tikai gatavojas savam uznācienam. Nemierpilnajā skolas krastā iestājies miers, rūpju laivas izvilktas krastā, jo klāt ir izlaidumu laiks. Jaunība stāv uz sliekšņa, bērnība māj ardievas. Jaunības rokās rasas veltes, tā nober tās kā dimantus un aicina –ņem, salasi, dod, staro! Ņēmēji, pērļu lasītāji, devēji šogad 23 Madlienas vidusskolas 9. klases beidzēji, kuriem skolai vienmēr piederēs daļa no viņu sirds.
Lai jums izdodas viss iecerētais, lai acīs vienmēr mirdz zinātkāres un mīlestības dzirksts!

IMGP0274

IMGP0284

IMGP0521-001

9.a klases audzinātāja Anita Jākobsone


Medaini smaržo baltās madaras, vīst Jāņu dienas vainagi, ar pēdējiem jasmīniem esam aizsūtījuši atvadu sveicienus jūnijam – izlaidumu mēnesim.
7.jūnijā Madlienas vidus­ skolai ardievas teica desmit 12.klases absolventi ­ Toms Bal- odis, Roberts Greibers, Kārlis Jansons, Laura Jēgere, Rita Lazdiņa, Toms Piternieks, Elvis Smilškalns, Raitis Strazdiņš, Laura Upeniece, Alise Viduce, bet 13. jūnijā septiņpadsmit 9.a klases skolēni saņēma apliecības par pamatizglītības iegūšanu.
Savā atvadu pasākumā no skolas divpadsmitie iejutās kāda putna lomā, jo paši uzskata, ka viņiem piemīt bezdelīgas prasme un darbīgums, pūces gudrība, dzērves noslēgtība, lakstīgalas skanīgā un svinīgā dziesma, kovārņa meistarīgās kustības, cīruļa apzinīgums, strazda spēcīgais lidojums, ērgļa ugunīgums, stārķa taisnīgums.
Mācoties vidusskolā, šī gada 12.klases absolventi piedalījušies Ogres starpnovadu bioloģijas, ģeogrāfijas, vizuālās mākslas, fizikas olimpiādēs; fizioliģiskā un radošo darbu konkursā, ieguvuši godalgo­ tas vietas un atzinības rakstus mājturības, latviešu valodas, bioloģijas un angļu valodas olimpiādēs un vides spēlēs, dažāda līmeņa sacensībās augsti sasniegumi ir bijuši sportā.

Visus trīs gadus divi šīs klases skolēni ir saņēmuši Madlienas pagasta pārvaldes balvas par augstiem mācību sasniegumiem.
Līdztekus mācībām skolā četri skolēni papildus iesaistījās projektā „Esilīderis” un izlaidumā saņēma Latvijas Uzņēmējdarbības un Menedžmenta Akadēmijas apliecību par profesionālās piln­ veides izglītību, kas apliecina viņu iegūtās zināšanas 7 komerczinību mācību priekšmetos – lietvedība, mārketings, likumdošana, lietišķā etiķete, grāmatvedība, uzņēmējdarbība un menedžments.

9.a klases absolventi savā izlaidumā teica paldies sākumskolas skolotājām Dacei Priedoliņai, Aelitai Niedrītei, Vitai Volkopai par pacietību, dāsnumu, zināšanām, ko ie- lika ceļa sākumā. Absolventudāvātās saulespuķes saņēma ne tikai sākumskolas audzinātājas, bet kā paldies par pleca sajūtu, dzīves gudrībām, labestību un sapratni daudzi no skolas kolektīva. Saulespuķes tāpat kā bērni mīl siltumu un maigumu. Absolventi vēlēja, lai tās zied un priecē saņēmējus visu vasaru, it īpaši šajā lietainajā, atgādinot, cik daudz laba viņiem devuši. Lūdza piedošanu par nevietā iz- teiktajiem skarbajiem vārdiem, aizvainojumu, bērnu muļķībām un izdarībām, uzsverot, ka sirds dziļumos skolas kolektīvu ir pieņēmuši kā savējos. Skolai vienmēr būs nozīmīga vieta viņu dzīvēs.Kādi bija 9.klases beidzēji, ko viņi domā par nākotni, kādi būs viņu turpmākie ceļi?

Mākslinieku, mūziķu, spor- tistu klase – tā viņus varētu raksturot. Vairāk kā puse klases beiguši K. Kažociņa Madlienas mākslas un mūzikas skolu. Viņu – Daiņa Zaica, Sanitas Rešinskas, Sintijas Piternieces, Agates Kārkliņas, Undīnes Piternieces, Dagnijas Cinītes, Mika Bičevska – mākslas darbi rotāja pagasta pašvaldības, skolas, kultūras nama gaiteņus, kur katrs interesents varēja priecāties, cik radoši, izdomas bagāti, talantīgi, oriģināli ir šie jaunieši. Skolas pasākumos, klases- biedru jubilejās Sanitas zīmējumi priecēja ar izdomu, īpašo pieeju, vienreizīgumu. Mūzikas skolas absolvente Gerda Sedoja ar flautas spēli pārsteidza gan svētkos, gan dažādos konkursos. Neizpalika arī Daces Grāvītes un Agņa Lazdiņa muzikālie priekšnesumi. Gerda un Agnis jāpiemin arī kā izcili sportisti gan individuālajās disciplīnās, gan kolektīvajos sporta veidos, uzteicama ir Ingunas Žolobas atbildība par klases kavējumu uzskaiti, atvieglojot klases audzinātājas darbu.
Tomēr skolā vienmēr pirmajā vietā ir mācību darbs. 9.klasi beidz 5 zelta meitenes, kuras visus gadus bijušas skolas labāko top­10 – Undīne Piterniece un Dace Grāvīte sasniegušas izcilus rezultātus, labas un teicamas sekmes Airitai Tiršai, Sanitai Rešinskai un Gerdai Sedojai. Meitenes zina, ka zināšanas ir nepieciešamas, ka turpmākais attīstības process nav iedomājams bez prasmēm un iemaņām, ko deva skola. Visas mācīsies vidusskolā – 4iestājušās Madlienas vidus­ skolas 10.klasē, bet Dace dosies uz Rīgu, lai iepazītu grūto un sarežģīto matemātikas pasauli. Eksāmenu sesijas laikā klases audzinātāja Silvija Tutāne sapratusi, ka beidzot bērni ir pieauguši, mainījusies attieksme pret mācībām, vienam pret otru, mazāk strīdu par ikdienišķām lietām, vairāk par nezināmo kādā no mācību priekšmetiem. Kolektīva kodols saglabājas, jo 13 jau iestājušies Madlienas vidusskolā, lai turpinātu apgūt vidējo izglītību, bet kādam ceļš vedīs uz Mālpili, Aizkraukli, Ogri. Diemžēl ne visi saņēma apliecību par pamatizglītību. Svarīgi saprast, ka bez atbildības un pienākuma izjūtas sasniegt iecerēto nevar.
Par savējiem klases audzinātāja Silvija Tutāne saka: „Interesanta, radoša un idejām bagāta klase, kas noteikti paliks skolas vēsturē. Paldies, ka piedalījāties olimpiādēs un konkursos, ka neatteicāt, kad bija jāaizstāv skolas gods. Paldies, ka spējāt laboties un kļuvāt par atbildīgiem cilvēkiem. Kopā piedzīvojām klašu konkursauzvarētāju godu, baudījām brīnišķīgu uzvarētāju ekskursiju ar 2013. gada 12. klasi pa Zemgali un Kurzemi. Šogad meitenes uzvarēja pamatskolas „Meitene­ zeltene” konkursā, kur pierādīja, ka mākslas un mūzikas skolā iegūtais ir vērā ņemams. Protams, guvums no mācību stundām un ārpusklases pulciņiem arī bija svarīgs.
Lai piepildās vēlētais izlai- duma dienā, lai esat patiesi un pastāvat paši, nevis kāds jūs loka. Esiet ar savu viedokli, to nemainiet, droši skatieties uz priekšu un ticiet labajam!
Paldies vecākiem, kuri visus gadus mani atbalstīja. Kopīgi spriedām, kas darāms, lai uzlabotos disciplīna, lai strādāt būtu vieglāk un interesantāk. Paldies skolas psiholoģei Renātei Ločmelei, kura bieži bija man liels atbalsts. Paldies sociālajam pedagogam Marutai Viducei, kura rada risinājumu grūtās un saspringtās klases situācijās. Paldies visam skolas kolektīvam, īpaši skolas vadībai, kas izprata radušos situāciju un meklēja risinājumus.
Nu varam ar prieku skatītiesnākotnē – būs arhitekti, mūziķi, mākslinieki, sportisti, zinātnieki, mediķi, elektriķi un pavāri.”
Jūlija pirmajās dienās 12.klases absolventi tika arī pie oficiāli atzītiem dokumentiem – saņēma atestātus par vidējo izglītību un sertifikātus par nokārtotiem valsts pārbaudes darbiem. Centralizēto eksāmenu rezultāti dažādi, katram atbilstoši ieguldītajam darbam, bet gribas ticēt, ka ne tikai dienas skolas skolēniem, bet arī abām neklātniecēm nākotnē noderēs Madlienas vidusskolā gūtā ceļamaize un katra izvēlētais turpmākais virziens būs labi pārdomāts un pareizs.
„Katram pumpuram ir vajadzīgs laiks, saule un mit­ rums, lai uzziedētu un nestu sēklas. Tā arī mēs savas vēlmes ar varu nevaram īstenot. Neatlaidība un sīksta pacietība vainago darbu un palīdz arī mazā dārzā izaudzēt krāšņas rozes,” raksta Zenta Mauriņa, šai atziņai, absolventiem labu vēlot, pievienojas klašu audzinātājas Silvija Tutāne un Daiva Lūse.


Maijs ir mēnesis, kad noslēdzas garais mācību gads – citam, lai rudenī atkal satiktos, taču daudziem skolēniem tas ir jaunu meklējumu, neziņas un apjukuma laiks. 4. klase atvadās no saviem sākumskolas drau- giem, lai jau septembrī mācītos kopā ar lielajiem skolēniem. 9. klases audzēkņi, nokārtojuši valsts pārbaudes darbus un eksāmenus, vēl domā, vai palikt un turpināt izglītoties Mad- lienas vidusskolā vai doties uz citu mācību iestādi. 12. klases skolēni stāv nopietna ceļa krustcelēs, jo viņu izvēle ir būtiska, lai veidotu turpmāko dzīvi. Lai viņiem veiksme un izdošanās! Pārējais katra paša rokās, jo savu laimi veidojam un kaļam paši.

Madlienas vidusskolas skolotāja Zinta Saulīte

4. klase par pavadīto laiku sākumskolā

Man vislabāk atmiņā palikušas ekskursijas. Es mācību stundās centos nopelnīt vairāk plusiņu, kaut bija arī mīnusi. Audzinātāja Dzidra Ozola- Ozoliņa mūs, skolēnus, mācīja būt draudzīgiem un nestrīdēties.

Agnese Jēgere, 4. kl.

Skatīt turpinājumu »


stundu saraksts
informācija
skolēniem
aktuāli
vecākiem
skolotājiem
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

rakstu arhīvs


Madlienas vidusskola,
“Skola”,
Madlienas pagasts,
Ogres novads, LV-5045
e-pasts: madlienasvidusskola@ogresnovads.lv

Mājas lapas izstrāde: Raimonds Vērpējs, uzturēšana: Rasma Vērpēja