Skolas veiksmes atslēga
07.04.2015.

Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis

2014./2015. mācību gadā Madlienas vidusskolā direktora pienākumus sāka veikt Edgars Viņķis. Tā bija liela uzdrīkstēšanās un arī atbildības sajūta, jo neilgā laika posmā bija jāsagatavo nepieciešamā dokumentācija akreditācijai. Nu jau visi satraukumi un raizes pagājušas, jo Madlienas vidusskola akreditēta uz 6 gadiem. E. Viņķim vēl daudz darāmā, jo skolēnu skaits liels, arī darba kolektīvs paprāvs, katrs jāiepazīst, arī mācību iestādes specifika jāizzina. Lai to paveiktu, vajadzīgs laiks. Direktors ir ieviesis daudz ko jaunu skolas sistēmā, kā arī priecājas par skolēnu sasniegumiem mācību darbā un sportā. Tas liecina, ka Madlienas vidusskola ir konkurētspējīga ar citām mācību iestādēm.

Pēc veiksmīgi nokārtotās akreditācijas aicināju direktoru Edgaru Viņķi uz sarunu.

2015. gada aprīlī Madlienas vidusskolas izglītības programmām beidzas akreditācijas termiņš. Ko tas nozīmē, un kāda ir skolas turpmākā rīcība?

Tiešām Madlienas vidusskolā licencētajām izglītības programmām 2015. gada 25. aprīlī beidzas to akreditācijas termiņš. Tas reālajā dzīvē nozīmē, ka pēc šī datuma izglītības iestādei zūd iespējas izsniegt valsts atzītus pamata un vispārējās vidējās izglītības iegūšanas dokumentus. Lai tas tā nenotiktu, jau 2014. gada nogalē es vērsos ar iesniegumu Izglītības valsts kvalitātes dienestā un pieteicu Madlienas vidusskolu akreditācijai uz turpmāko periodu.

Cik daudz dokumentu bija jāsagatavo, un cik daudz laika un enerģijas tas prasīja?

Pirms skolas akreditācijas dokumentu iesniegšanas skolas administrācijai kopā ar skolas kolektīvu bija jāsagatavo sava darba pašnovērtējuma ziņojums par iepriekšējo 6 gadu darba periodu. Tas nozīmē, ka kopīgiem spēkiem izvērtējām skolas darbu 7 jomās (izglītības programmas, mācīšana un mācīšanās, mācību sasniegumi ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos, atbalsts skolēnam, skolas vide, resursi un skolas vadības darbs). Tas ir ļoti nozīmīgs un apjomīgs dokuments. To apsprieda pedagogi, skolēni un vecāki. Tika izteikti priekšlikumi un labojumi. Vēlreiz visiem liels paldies par ieinteresētību un ieguldīto darbu. Gatavojot pašvērtējuma ziņojumu, tika anketēti visi skolotāji, daļa skolēnu un skolēnu vecāku. Paldies visiem par izteiktajiem pozitīvajiem vērtējumiem, objektīvo kritiku un priekšlikumiem. Tas ir ļoti nepieciešams un palīdz mūsu turpmākajā darbā.

Vai iesniegtie dokumenti ir jau izskatīti un ir zināmi rezultāti?

Mūsu iesniegtie dokumenti ir izskatīti, darba gaitā esam snieguši skaidrojumus un precizējuši atsevišķus jautājumus. Ir pārbaudītas datu bāzes par skolēniem, pedagogiem, kas atbilst valstī spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Līdz ar to 2015. gada 23. februārī Izglītības valsts kvalitātes dienestā notika Akreditācijas komisijas sēde, kurā tika pieņemts lēmums par mūsu skolas akreditāciju uz garāko pieļaujamo termiņu – 6 turpmākajiem gadiem, t.i., līdz 2021. gada 24. februārim. Tas nozīmē, ka mūsu skolai ir visi nepieciešamie resursi – gan materiāltehniskie, gan cilvēciskie, ir atbilstošas darbinieku kvalifikācijas un kompetences, ir kvalitatīvs skolas vadības darbs, lai skolēni mūsu skolā iegūtu kvalitatīvas zināšanas.

Kā šobrīd, Jūsuprāt, ir ar skolēnu zināšanām un to kvalitāti?

Šis ir jautājums, uz kuru nav viennozīmīgas atbildes. No vienas puses, ir milzīgs gandarījums par tiem skolēniem, kuri piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un gūst labus panākumus. Šajā ziņā Madlienas skolas skolēni ir konkurētspējīgi gan motivācijā, gan personiskās izaugsmes sekmēšanā. Prieku sagādā arī daudzu skolēnu ikdienas mācību darba sasniegumi, un patiess prieks šajā mācību gadā bija aicināt uz Ziemassvētku pieņemšanu skolēnus ar izciliem sasniegumiem un viņu vecākus un teikt personisku – paldies! Ceru, ka nākotnē šādu skolēnu kļūs arvien vairāk!

Varbūt ir idejas un praktiskas ieceres, kā to panākt?

Idejas noteikti ir, un ceru, ka kaut ko praktisku arī esam jau paveikuši un rezultāti būs vērojami nedaudz vēlāk. Panākumi izglītības jomā nekad nenāk uzreiz un tūlīt, kā tas ir citās nozarēs. Mēs pie sava darba rezultātiem ejam gadu garumā, veidojot labu sadarbību ar skolēniem, vecākiem, skolotājiem. Cik vēroju, šajā mācību gadā skolai ir lieliska sadarbība ar skolēnu vecākiem. Viņi ir atsaucīgi un atbalsta mācību iestādē notiekošo. Savā darba pieredzē man reti nācies redzēt tik daudz atsaucīgu vecāku un vecvecāku, kuri piedalās dažāda veida skolas pasākumos, ir ieinteresēti un līdzatbildīgi. Tas ir viens no soļiem, kā kopīgi visiem virzīties uz vienotu mērķi – mūsu bērnu aizvien labākiem mācību sasniegumiem un dzīves kvalitāti skolā. Skolēnos vēroju savas skolas un novada patriotus, kuri ir sirsnīgi, saprotoši un atsaucīgi, lai kopā darbotos ikvienā jomā. Ko praktiski darām? Esam iesākuši veidot skolēnu motivācijas sistēmu izciliem sasniegumiem: semestru starpvērtējumi, kas rosina mobilizēties un rīkoties, lai semestra vērtējumi būtu augstāki, Skolas padomes un Uzņēmēju balvas nodibināšana skolēnam 100 EUR vērtībā katra – par izciliem mācību sasniegumiem (ar nolikumiem var iepazīties skolas mājas lapā), domājam par skolas balvu skolēniem, kuri gūst augstus rezultātus starpnovadu, valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Šis jautājums joprojām aktuāls, gaidot priekšlikumus un idejas.

Jaunais pamatizglītības standarts skolas vadībai dos lielākas iespējas mācību plānos iekļaut mācību priekšmetus, kas kaut nedaudz iezīmētu skolas atšķirību no citām izglītības iestādēm. Vai izmantosiet šo iespēju?

No vienas puses, standartā teikts, ka mēs varam brīvi rīkoties, bet, no otras puses, atgādina, ka neaizmirstiet par skolēnu slodzi obligātajiem mācību priekšmetiem utt. Neslēpšu, ka ar pedagogiem esam apsprieduši vairākas iespējas. Vispieņemamākā šobrīd varētu būt iespēja papildināt skolēnu mācību stundu sarakstu pamatskolā ar sporta stundu, kas reāli būtu – veselības vingrošana. Tieši tam radām vislielāko motivāciju veselīga dzīvesveida popularizēšanai. Priecē arī fakts, ka mūsu skolēni ir sportiski aktīvi, piedalās visdažādāko līmeņu sporta sacensībās, gūst augstus sportiskos sasniegumus un viņu priekšgalā ir motivēti, aktīvi un enerģiski sporta skolotāji, kas gadu gaitā kļuvuši par jauniešu autoritātēm.

Kā veidojas sadarbība ar pārējām Madlienas pagasta iestādēm?

Domāju, ka sadarbība veidojas laba un produktīva. Protams, vairāk sanāk sadarboties ar izglītības un kultūras iestādēm. Tāda ir mūsu darba specifika. Patīkami ir tas, ka regulāri varam sanākt kopā un pārrunāt dažādus jautājumus, lai savas aktivitātes virzītu vienotu mērķu virzienā. Kopīgiem spēkiem esam nodibinājuši Ogres novada attīstības fondu „O divi”, ar ko saistām cerības finansu līdzekļu piesaistīšanā un sava novada attīstības sekmēšanā. Ikdienā arī jūtams Madlienas pagasta pārvaldes darbinieku atbalsts, sapratne un ieinteresētība vidusskolas attīstības sekmēšanā.

Strauji tuvojas mācību gada noslēgums…

9. un 12. klašu skolēniem šobrīd jāapzinās un jāsaprot, ka no viņu mācību sasniegumiem dzīvē būs daudz kas atkarīgs un eksāmeniem stundas laikā bez nopietna darba ikdienā nebūs iespējams sagatavoties. Pārējiem jātiek galā ar savu personīgo mācību darbu – tā, lai pašiem un citiem nav kauna. Jāgatavojas deju skatēm, jo gribam taču piedalīties Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā. Skolotājiem lai pacietība un enerģija, darot mūsu kopīgo darbu jauniešu izaugsmes labā!

Materiālu apkopoja skolotāja Zinta Saulīte

Direktora novēlējums svētkos
22.12.2014.

Cien. skolēni, skolēnu vecāki, darbinieki!

Kad uz zaļa egļu zara šūpojas Ziemassvētku brīnums un piparkūku reibinošā smarža liek aizmirst rudenīgās vēja brāzmas kailajos koku zaros, mūsu skolā ir ienākusi miera, mīlestības un padarīta darba sajūta. Mūsu skolas skolēniem un skolotājiem šis ir viens no spraigākajiem un atbildīgākajiem darba cēlieniem, jo godā un cieņā vienmēr esam turējuši augstu atbildības sajūtu, mudinot mūsu jauniešus raudzīties nospraustā mērķa virzienā, gūstot panākumus gan mācībās, gan sportā, gan mākslinieciskajā pašdarbībā.

Lai arī turpmāk mums izdodas veidot un attīstīt sevī tās īpašības, kas stimulē pozitīvu un ieinteresētu attieksmi pret sevi, apkārtējiem un visu jauno.

Lai mīļi un sirsnīgi Ziemassvētki mūsu skolas kolektīvam, mūsu draugiem, labdariem un sadarbības partneriem – priecīgs, panākumiem bagāts, idejām un iecerēm pārpilns Jaunais gads, darot mūsu kopīgo, grūto un atbildīgo audzināšanas un izglītošanas darbu.

Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis

Izglītības kvalitāte, drošība un sakārtota vide
06.11.2014.

Pagātnē palicis jaunā mācību gada patīkamais satraukums, un skolas dzīve atkal no jauna uzņem ierastos un tik zināmos apgriezienus.

Šodienas straujajā dzīves ritmā un dažādo sociālo, ekonomisko, izglītojošo procesu attīstībā sen vairs nešaubāmies par izglītības lomu un nozīmi jaunā cilvēka dzīvē. Tieši tāpēc mums tas ir nozīmīgi un vienmēr aktuāli.

Uzsākot strādāt Madlienas vidusskolā, par galveno vērtību un visu mūsu uzdevumu uzskatu augstu izglītības kvalitāti, drošu un sakārtotu vidi, modernu tehnoloģiju nodrošinājumu un pedagogu spēju tās kvalitatīvi un radoši izmantot. Mūsu skolas absolvents, neatkarīgi no izglītības pakāpes, savu izglītības ceļu turpinās – vai nu tā būs viduss- kola, koledža vai augstskola. Tieši tādēļ mums – pedagogu kolektīvam – ir jāspēj dot tā zināšanu kvalitāte, prasmes un iemaņas, lai jaunietis gūtās zināšanas tālāk izmantotu, veidojot zinātniski pētnieciskos darbus, referātus, kursa darbus utt. Šī mācību gada pirmā semestra vidū, dodoties rudens brīvdienās, skolēns saņems liecību ar starpvērtējumu – tas ir, mēs vēlēsimies konstatēt situāciju, kā mācību darbs ir veicies pirmos divus mēnešus, lai plānotu atbalstu tiem, kam objektīvu vai subjektīvu iemeslu dēļ kaut kas nav izdevies, jo semestra noslēgumu, īsi pirms Ziemassvētkiem, mēs taču vēlamies redzēt patīkamu un gaišu. Semestra noslēgumā plānoju uzaicināt uz svinīgu pieņemšanu 20 skolēnus un viņu vecākus, kuru mācību sasniegumi skolā ir visaugstākie pateicībā par ieguldīto mācību darbu un vecāku atbalstu saviem bērniem. Tikai visciešākajā sadarbībā skolai – pedagogiem – skolēnu vecākiem – ir iespēja gūt vislabākos darba rezultātus.

Esmu atvērts idejām, ierosinājumiem, kritikai, gan personīgi tiekoties, gan sazvanoties. Lai visiem veiksmīgs jaunais darba cēliens!

Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)