Gada skolotājs 2019
05.11.2019.

1. novembrī Ogrē norisinājās novada Gada balvas “Skolotājs 2019” pasniegšanas ceremonija, kurā piedalījās arī Madlienas vidusskolas pedagogi. Svētku pasākumā tika sumināti apbalvošanai pieteiktie pedagogi un šī titula ieguvēji. Nominācijā “Par inovācijām izglītības procesā vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs” šogad tika izvirzīti 11 skolotāji no 10 Ogres novada izglītības iestādēm, tajā skaitā no Madlienas vidusskolas matemātikas un informātikas skolotāja, 6. klases audzinātāja Ligita Ridūze.

Skolotājas viena no raksturīgākajām īpašībām ir rosināt jauniešus iesaistīties un līdzdarboties dažādās mērķtiecīgās aktivitātēs. Viņa ir radījusi interesi skolēnos iesaistīties globāla rakstura problēmu saskatīšanā. Pateicoties skolotājai Ridūzei un aktīvai jauniešu grupai, skolai ir iegūts Eiropas Savienības Vēstnieku skolas statuss, diskutēts par globalizāciju, jauniešu vietu un lomu Eiropā, divus mācību gadus organizēts skolēnu brauciens uz Eiropas Parlamentu.

Pēc skolotājas iniciatīvas jaunieši ir izmēģinājuši spēkus matemātikas konkursos “Meridiāns” un “Ķengurs” un piedalīsies arī šogad. Sadarbībā ar arhitektūras studentiem skolēniem ir bijusi iespēja pašiem līdzdarboties un redzēt matemātikas praktisko pielietojumu projektā “Skolnieks. Pētnieks. Pilsētnieks.” Audzināmās klases saliedēšanai, kopā darbošanās un līderības prasmju izkopšanai skolotāja 6. klasi ir iesaistījusi konkursā “Mans mazais pārgājiens”, projekta “Mammadaba. Izzini mežu” izglītojošās aktivitātēs.

Paldies skolotājai par aizrautīgo darbu skolēnu labā un veiksmi turpmākajās aktivitātēs!

Madlienas vidusskola un Gada Skolotājs 2016
31.10.2016.

Jau otro gadu Ogres novada izglītības pārvalde oktobra mēnesī organizē pasākumu sava novada izglītības iestāžu darbiniekiem – „Gada Skolotājs”, kurā tiek sumināti novada pedagogi vairākās nominācijās, izvērtējot katras skolas izraudzīto pretendentu ieguldījumu izglītības jomā, darba pieredzi un gada sasniegumus.

21. oktobrī Madlienas vidusskola kopā ar pirmskolu „Taurenītis” 20 skolotāju sastāvā draudzīgi devās uz šo viesmīlīgi un skanīgi organizēto pasākumu, kas notika Ogres Kultūras centrā un bija kupli apmeklēts. Jau pagājušā gadā Madlienas vidusskola varēja lepoties ar uzvaru nominācijā „Par inovācijām izglītības procesā (par jaunu mācību metožu, pieeju, stratēģiju, jauno tehnoloģiju pielietojumu mācību un audzināšanas darbā)”, kuru saņēma mūsu skolas skolotāja Elita Atslēdziņa. Šajā gadā kā pretendenti uz nomināciju „Par ieguldījumu un sasniegumiem audzināšanas un ārpusstundu darbā” mūsu skola izvirzīja latviešu valodas un literatūras skolotāju Zintu Saulīti, jo esam ļoti pateicīgi skolotājai par aktīvu iesaistīšanos skolas Valodu jomas metodiskās komisijas darbā, paužot iniciatīvu un vadot pasākumus, regulāri sagatavojot jauniešus dažāda līmeņa konkursiem un olimpiādēm, kuros tiek gūti labi panākumi. Augsti novērtējam iepriekšējos gados aizsākto, joprojām aktuālo un topošo rakstu ciklu „Madlienas absolventu atmiņu stāsti”, kas, sagaidot skolas 45. jubileju, tiks apkopoti un izdoti grāmatā. Skolotāja jau daudzus gadus kvalitatīvi un ar radošu izdomu sagatavo visus lielākos skolas pasākumu scenārijus. Kaut arī skolotāja galveno balvu šajā nominācijā nesaņēma, kolēģu sirsnība, pateicība un mīlestība kā ziedos, tā vārdos neizpalika.

Nominācijā „Par ilggadēju un godprātīgu darbu” skola izvirzīja vēl vienu pretendentu titulam „Gada skolotājs 2016” – sporta skolotāju Jevgēniju Liepu, kurš 1976. gadā uzsāka darba gaitas Madlienas vidusskolā kā fiziskās kultūras skolotājs, un tā spraigā un aktīvā kustībā aizritējuši 40 darba gadi. Madlienas vidusskola ir skolotāja vienīgā pamatdarba vieta, kaut arī vadītas pa šiem gadiem treniņgrupas arī Lielvārdes Sporta centrā, Ogres Sporta centrā, kā arī citur. Skolotāju pilntiesīgi var saukt par ilggadēju sporta dzīves organizatoru Madlienas pagastā. Esam pateicīgi J. Liepam par ieguldīto darbu skolēnu fizisko spēju izkopšanā, par talantīgāko sportistu tālāk virzīšanu, par vīrišķīgi pedagoģisko pieeju sportisko jautājumu risināšanā, kā arī par regulāru sponsoru piesaisti skolas sporta inventāra uzlabošanā. Skolotājs ir iedvesmojis ar sava pedagoģiskā darba piemēru sporta skolotāja profesiju apgūt savus audzēkņus. Par kvalitatīvu un rezultatīvu darbu skolotājs ir saņēmis dažādus apbalvojumus jau arī līdz šim, bet šoreiz – Ogres novada pašvaldības balva „Gada Skolotājs 2016” par mūža ieguldījumu izglītībā. Lai mūsu pateicība un laba vēlējumi Jums, Skolotāj!

Madlienas vidusskolas skolotāja
Maruta Viduce-Ševele

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)