Tautas deju kolektīvu skate 2019
25.03.2019.

Gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, ceturtdien, 21. martā, Ogres Kultūras centrā notika Ogres un Lielvārdes novadu izglītības un kultūras iestāžu bērnu un jauniešu deju kolektīvu skate, kurā piedalījās arī Madlienas vidusskolas bērnu un jauniešu deju kolektīvs „Lienīte” ar trīs klašu grupām. Šajā mācību gadā mūsu skolas dejotāju saimi 69 skolēnu sastāvā pirmo gadu vada un, balstoties uz aizsāktajām tradīcijām, draudzīgi kopā satur vadītāja Dana Balode, darbā viņai palīdz ilggadējā koncertmeistare Sarmīte Paegle. Diplomus ieguva visi kolektīvi – 1.–2. klašu grupa un 3.–5. klašu grupa skatē ieguva II pakāpes, bet 6.–8. klašu grupai mazliet, mazliet pietrūka, viņiem – III pakāpes diploms, bet mēs ļoti atzinīgi novērtējam mūsu skolēnu centību un vienotību. Paldies visiem dejotājiem par piedalīšanos un dejotprieku, paldies atsaucīgajām skolotājām un vecākiem par mīlestības pilno atbalstu!

Nāc un dejo
07.03.2019.

6. martā deju kolektīvs “Lienīte”, 1.-2. klases un 3.-4. klases dejotāji ciemojās Secē, izdejojot dejas sadraudzības koncertā “Nāc un dejo”. Ar šo koncertu tika uzsākta draudzība ar jauniem kolektīviem.

Paldies dejotājiem par izdejotajiem deju soļiem, skolotājai Signei un vecākiem par čaklajām rokām, kas palīdzēja bērnus sagatavot koncertam!

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)