Lepojamies ar sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs
17.05.2018.

Mācību gadam strauji tuvojoties finiša taisnei, Madlienas vidusskola 10. maijā aicināja uz svinīgu pasākumu skolēnus, kuri guvuši dodalgotus sasniegumus mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un veiksmīgi startējuši dažāda līmeņa sporta spēlēs un sacensībās, kā arī skolēnu vecākus un skolotājus. Svinīgajā pasākumā skolas direktors Edgars Viņķis uzsvēra zināšanu nozīmi ikkatra personības bagātināšanā un izaugsmē un pateicās ikvienam, kurš mācību gada laikā ir ieguldījis papildus darbu un laiku, piedaloties ārpusskolas aktivitātēs, un popularizējis Madlienas vidusskolas vārdu.

Šogad pasākumā piedalījās un apsveikuma un pateicības vārdus skolēniem, vecākiem un skolotājiem teica Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš. Īpaši patīkami bija tas, ka starpnovadu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu un sporta sacensību laureāti – Krista Klesmane, Mārtiņš Strazdiņš, Henrijs Augšpuls, Raimonds Batura, Linda Smilškalne, Edgars Mežajevs, Iluta Rubene, Emīls Ernests Zvirbulis, Krists Reinards Zariņš, Ramona Smilškalne un Emīls Smilškalns – saņēma pagasta pārvaldes Pateicības rakstus un naudas balvas.

Pasākuma gaitā skolas direktors pasniedza Pateicības rakstus par godprātīgu mācību darbu un panākumu gūšanu, kā arī suvenīrus ar skolas simboliku valsts, starpnovadu, novada mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu un sporta spēļu un sacensību godalgoto vietu ieguvējiem – Mariko Vītoliņai, Diānai Pimčonokai, Paulai Trencei, Evelīnai Irbītei, Justīnei Mūrniecei, Tincei Mūrniecei, Ērikai Bogdanovai, Undīnei Dzenei, Justam Liepiņam, Ievai Kristīnei Jēgerei, Rūdim Rudzgailim, Didzim Ostrovskim, Patrīcijai Annai Ronei, Terēzai Elzai Ronei, Nikolai Markovskai, Tijai Kačanovai, Agnesei Lazdiņai, Martai Gulbei, Patrikam Nikolajam Ozoliņam, Albertam Rutkam, Agrim Armīnam Strelkovam un Jānim Kalniņam.

Pateicības ziedi arī skolēnu vecākiem. Īpašu paldies skolas direktors E. Viņķis teica skolotājiem, kuri īstajā brīdī ir spējuši motivēt, pārliecināt un, pats svarīgākais, sniegt tās zināšanas un prasmes, lai mūsu bērni būtu līdzvērtīgi gudriem, talantīgiem jauniešiem Ogres un apkārtējos novados. Ar Pateicības rakstu un skolas suvenīru tika sveikti skolotāji – Vanda Kalniņa, Mārīte Karņicka, Inta Oša, Anita Jākobsone, Daiga Rosicka, Daiva Lūse, Andis Bičevskis, Daiga Zamarina, Inta Putniņa-Cīrule, Zinta Saulīte, Silvija Tutāne, Ilze Bondere, Iveta Mežajeva, Vita Volkopa, Signe Kušnire, Marina Dišereite, Rita Pučekaite, Jevgēnijs Liepa un Judīte Hmeļņicka. Pasākuma noslēgumā skolas direktors pateicās pagasta pārvaldes vadītājam Ojāram Atslēdziņam, dāvinot rakstāmpiederumu komplektu ar skolas simboliku un vēlot arī turpmāku atbalstu talantīgiem jauniešiem. Paldies pasākuma muzikālo priekšnesumu atskaņotājiem un viņu pedagogiem – Ivetai Mežajevai un Andim Bičevskim.

Sekmēs veiksmīgāko skolēnu un viņu vecāku pieņemšana pie skolas direktora
29.12.2017.

Madlienas vidusskolas pedagogi vienmēr ir lepojušies ar savu skolēnu augstiem mācību sasniegumiem, tādēļ jau tradicionāli I semestra noslēgumā skolas direktors aicināja uz pieņemšanu 20 skolēnus, kuru mācību sasniegumi ir bijuši izcili, kopā ar saviem vecākiem un skolotājiem.

Skolas direktors E. Viņķis savā uzrunā uzsvēra, ka zināšanām, centībai, labam un kvalitatīvi paveiktam darbam vienmēr un visos laikmetos ir bijusi un būs liela vērtība. Arī tad, ja šodien sniedzam zināšanas un prasmes profesijās, par kuru eksistenci tuvākā un tālākā nākotnē vēl nemaz nenojaušam.

Pateicībā skolēnu vecākiem dalāmies savā priekā par bērna izcilajiem mācību sasniegumiem un vecāku atbalstu un mudinājumu, tiecoties uz izcilību.

Pie Ziemassvētku eglītes tikāmies ar Lindu Smilškalni (vid. balle 9,0), Eviju Korovacku (8,92), Paulu Trenci (8,91), Alisi Trenci (8,8), Haraldu Veidi (8,8), Tiju Kačanovu (8,7), Undīni Dzeni (8,64), Justīni Mūrnieci (8,55), Kristu Klesmani (8,54), Henriju Augšpulu (8,38), Evelīnu Irbīti (8,36), Alisi Pētersoni (8,36), Dāvi Saimonu Jākobsonu (8,33), Raivi Andriksonu (8,3), Hariju Jāni Pluģi (8,3), Ievu Rābi (8,29), Elīzu Rasmu Bičevsku (8,25), Ilutu Rubeni (8,18), Martu Ramonu Graudiņu (8,18), Māru Kļaviņu (8,13), Lauru Krupskaju (8,13) un viņu vecākiem. Skolēni saņēma Atzinības rakstu par izciliem sasniegumiem mācību darbā un sienas kalendāru 2018. gadam ar skolas attēlu.

Pasākuma gaitā savus vēlējumus skolēniem un viņu vecākiem izteica skolotājas – Marina Dišereite, Ilze Bondere, Mārīte Karņicka un Zinta Saulīte.

Paldies skolotājai Ivetai Mežajevai un viņas audzēkņiem – Mārai Kļaviņai, Esterei Ozoliņai, Evijai Korovackai, Raimondam Baturam – un pedagogam Andim Bičevskim un viņa audzēkņiem – Jānim Mežapuķem, Henrijam Augšpulam, Ralfam Žurēvičam, Krišam Bičevskim – par jaukiem muzikāliem sveicieniem un pirmssvētku gaisotnes radīšanu pasākuma laikā.

Lai izcilība un panākumi vienmēr ir tās vērtības, ar kurām lepojamies!

Madlienas vidusskolas Direktors Edgars Viņķis

Labāko godināšanas pasākums Madlienas vidusskolā
25.05.2017.

18. maijā Madlienas vidusskolas aktu zālē uz godināšanas pasākumu tika aicināti Ogres novada un starpnovadu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu un sporta sacensību laureāti. Skolas direktors Edgars Viņķis pateicās skolēniem un viņu pedagogiem par ieguldīto papildus darbu, gatavojoties dažāda līmeņa sacensībām. Direktors uzsvēra papildus zināšanu un iegūtās pieredzes nozīmi skolēnu turpmākajās gaitās, sportisko aktivitāšu lomu ikdienas dzīvē.

Olimpiāžu, konkursu un sporta sacensību uzvarētāji un skolotāji saņēma skolas Pateicības rakstus un piemiņas balvas.

Pieņemšana pie skolas direktora
05.01.2015.

19. decembrī pulksten 12.00 skolas aktu zālē notika svinīgs pasākums, uz kuru skolas direktors Edgars Viņķis tika aicinājis 21 labāko skolēnu mācību darbā kopā ar viņu vecākiem un skolotājiem. Visaugstākos rezultātus 1.mācību semestrī ir sasniegusi 9.a klases skolniece Beāte Ločmele –vidējais vērtējums 9,07 balles. Tad seko Edgars Sprukts no 11.klases ar vidējo vērtējumu 8,71, Aiga Pīķe no 11.klases-8,65, Undīne Piterniece no 10.klases -8,60, Linda Smilškalne no 6.a klases -8,50, Edgars Mežajevs un Elvis Veinbergs no 5.a klases -8,36, Andrejs Cabuļevs no 4.b klases – 8,33, Sanita Rešinska no 10.klases un Mariko Vītoliņa no 5.a klases -8,27, Rainers Kriškāns no 8.a klases -8,25, Airita Tirša no 10.klases un Laura Krupskaja no 7.a klases -8,20, Māra Kļaviņa un Kitija Balode no 8.a klases – 8,13, Krista Streile no 5.a klases -8,09, Justīne Kaktiņa no 5.a klases, Alise Trence no 4.a klases un Indra Rudzīte no 8.b klases – 8,00, Evija Korovacka no 9.a klases un Iveta Streile no 11.klases-7,94. Pasākumā labus vārdus audzēkņiem un viņu vecākiem par ieguldīto darbu teica skolas direktors Edgars Viņķis un vairāki skolotāji. Ar muzikāliem priekšnesumiem visus klātesošos priecēja mūziķi Elizabete Skrastiņa un Dāvis Mazurenko.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)