Teiksim ardievas savai skolai
12.06.2016.

Teiksim ardievas savai skolai

4. jūnijā skolas aktu zālē no savas skolas atvadījās Madlienas vidusskolas 12. klase. „Ilgi gaidītā diena ir atnākusi – ar sapņiem, ar cerībām, ar ticību gaismai. Ar skatu uz tālajām zvaigznēm tur, debesu jumā…”

Centralizētie eksāmeni ir nokārtoti, bet to rezultāti un atestāti par vispārējo vidējo izglītību vēl ir jāgaida. 14 jaunieši – Katrīna Baumane, Rihards Bičevskis, Gerda Gurinoviča, Dzintars Iļjins, Laima Jansone, Santa Liepiņa, Aiga Pīķe, Normunds Puriņš, Sindija Seveļkova, Edgars Sprukts, Iveta Streile, Megija Veselova, Mārtiņš Vītols un Dita Žurēviča – teica paldies skolotāju kolektīvam par sniegtajām zināšanām un ieguldījumu audzināšanā, kā arī vecākiem par rūpēm un sirds siltumu. Nākamos absolventus sveica skolas direktors Edgars Viņķis un pasniedza LR Ministru prezidenta Māra Kučinska parakstītus Atzinības rakstus par gūtajiem panākumiem mācībās Aigai Pīķei un Edgaram Spruktam. Klases audzinātāja Elita Atslēdziņa vēlēja kļūt par krietniem sava darba darītājiem, būt laimīgiem un darīt laimīgus sev tuvos cilvēkus.

12-1

12-2

12-3

12-4

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)