Skolas veiksmes atslēga

Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis

2014./2015. mācību gadā Madlienas vidusskolā direktora pienākumus sāka veikt Edgars Viņķis. Tā bija liela uzdrīkstēšanās un arī atbildības sajūta, jo neilgā laika posmā bija jāsagatavo nepieciešamā dokumentācija akreditācijai. Nu jau visi satraukumi un raizes pagājušas, jo Madlienas vidusskola akreditēta uz 6 gadiem. E. Viņķim vēl daudz darāmā, jo skolēnu skaits liels, arī darba kolektīvs paprāvs, katrs jāiepazīst, arī mācību iestādes specifika jāizzina. Lai to paveiktu, vajadzīgs laiks. Direktors ir ieviesis daudz ko jaunu skolas sistēmā, kā arī priecājas par skolēnu sasniegumiem mācību darbā un sportā. Tas liecina, ka Madlienas vidusskola ir konkurētspējīga ar citām mācību iestādēm.

Pēc veiksmīgi nokārtotās akreditācijas aicināju direktoru Edgaru Viņķi uz sarunu.

2015. gada aprīlī Madlienas vidusskolas izglītības programmām beidzas akreditācijas termiņš. Ko tas nozīmē, un kāda ir skolas turpmākā rīcība?

Tiešām Madlienas vidusskolā licencētajām izglītības programmām 2015. gada 25. aprīlī beidzas to akreditācijas termiņš. Tas reālajā dzīvē nozīmē, ka pēc šī datuma izglītības iestādei zūd iespējas izsniegt valsts atzītus pamata un vispārējās vidējās izglītības iegūšanas dokumentus. Lai tas tā nenotiktu, jau 2014. gada nogalē es vērsos ar iesniegumu Izglītības valsts kvalitātes dienestā un pieteicu Madlienas vidusskolu akreditācijai uz turpmāko periodu.

Cik daudz dokumentu bija jāsagatavo, un cik daudz laika un enerģijas tas prasīja?

Pirms skolas akreditācijas dokumentu iesniegšanas skolas administrācijai kopā ar skolas kolektīvu bija jāsagatavo sava darba pašnovērtējuma ziņojums par iepriekšējo 6 gadu darba periodu. Tas nozīmē, ka kopīgiem spēkiem izvērtējām skolas darbu 7 jomās (izglītības programmas, mācīšana un mācīšanās, mācību sasniegumi ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos, atbalsts skolēnam, skolas vide, resursi un skolas vadības darbs). Tas ir ļoti nozīmīgs un apjomīgs dokuments. To apsprieda pedagogi, skolēni un vecāki. Tika izteikti priekšlikumi un labojumi. Vēlreiz visiem liels paldies par ieinteresētību un ieguldīto darbu. Gatavojot pašvērtējuma ziņojumu, tika anketēti visi skolotāji, daļa skolēnu un skolēnu vecāku. Paldies visiem par izteiktajiem pozitīvajiem vērtējumiem, objektīvo kritiku un priekšlikumiem. Tas ir ļoti nepieciešams un palīdz mūsu turpmākajā darbā.

Vai iesniegtie dokumenti ir jau izskatīti un ir zināmi rezultāti?

Mūsu iesniegtie dokumenti ir izskatīti, darba gaitā esam snieguši skaidrojumus un precizējuši atsevišķus jautājumus. Ir pārbaudītas datu bāzes par skolēniem, pedagogiem, kas atbilst valstī spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Līdz ar to 2015. gada 23. februārī Izglītības valsts kvalitātes dienestā notika Akreditācijas komisijas sēde, kurā tika pieņemts lēmums par mūsu skolas akreditāciju uz garāko pieļaujamo termiņu – 6 turpmākajiem gadiem, t.i., līdz 2021. gada 24. februārim. Tas nozīmē, ka mūsu skolai ir visi nepieciešamie resursi – gan materiāltehniskie, gan cilvēciskie, ir atbilstošas darbinieku kvalifikācijas un kompetences, ir kvalitatīvs skolas vadības darbs, lai skolēni mūsu skolā iegūtu kvalitatīvas zināšanas.

Kā šobrīd, Jūsuprāt, ir ar skolēnu zināšanām un to kvalitāti?

Šis ir jautājums, uz kuru nav viennozīmīgas atbildes. No vienas puses, ir milzīgs gandarījums par tiem skolēniem, kuri piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un gūst labus panākumus. Šajā ziņā Madlienas skolas skolēni ir konkurētspējīgi gan motivācijā, gan personiskās izaugsmes sekmēšanā. Prieku sagādā arī daudzu skolēnu ikdienas mācību darba sasniegumi, un patiess prieks šajā mācību gadā bija aicināt uz Ziemassvētku pieņemšanu skolēnus ar izciliem sasniegumiem un viņu vecākus un teikt personisku – paldies! Ceru, ka nākotnē šādu skolēnu kļūs arvien vairāk!

Varbūt ir idejas un praktiskas ieceres, kā to panākt?

Idejas noteikti ir, un ceru, ka kaut ko praktisku arī esam jau paveikuši un rezultāti būs vērojami nedaudz vēlāk. Panākumi izglītības jomā nekad nenāk uzreiz un tūlīt, kā tas ir citās nozarēs. Mēs pie sava darba rezultātiem ejam gadu garumā, veidojot labu sadarbību ar skolēniem, vecākiem, skolotājiem. Cik vēroju, šajā mācību gadā skolai ir lieliska sadarbība ar skolēnu vecākiem. Viņi ir atsaucīgi un atbalsta mācību iestādē notiekošo. Savā darba pieredzē man reti nācies redzēt tik daudz atsaucīgu vecāku un vecvecāku, kuri piedalās dažāda veida skolas pasākumos, ir ieinteresēti un līdzatbildīgi. Tas ir viens no soļiem, kā kopīgi visiem virzīties uz vienotu mērķi – mūsu bērnu aizvien labākiem mācību sasniegumiem un dzīves kvalitāti skolā. Skolēnos vēroju savas skolas un novada patriotus, kuri ir sirsnīgi, saprotoši un atsaucīgi, lai kopā darbotos ikvienā jomā. Ko praktiski darām? Esam iesākuši veidot skolēnu motivācijas sistēmu izciliem sasniegumiem: semestru starpvērtējumi, kas rosina mobilizēties un rīkoties, lai semestra vērtējumi būtu augstāki, Skolas padomes un Uzņēmēju balvas nodibināšana skolēnam 100 EUR vērtībā katra – par izciliem mācību sasniegumiem (ar nolikumiem var iepazīties skolas mājas lapā), domājam par skolas balvu skolēniem, kuri gūst augstus rezultātus starpnovadu, valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Šis jautājums joprojām aktuāls, gaidot priekšlikumus un idejas.

Jaunais pamatizglītības standarts skolas vadībai dos lielākas iespējas mācību plānos iekļaut mācību priekšmetus, kas kaut nedaudz iezīmētu skolas atšķirību no citām izglītības iestādēm. Vai izmantosiet šo iespēju?

No vienas puses, standartā teikts, ka mēs varam brīvi rīkoties, bet, no otras puses, atgādina, ka neaizmirstiet par skolēnu slodzi obligātajiem mācību priekšmetiem utt. Neslēpšu, ka ar pedagogiem esam apsprieduši vairākas iespējas. Vispieņemamākā šobrīd varētu būt iespēja papildināt skolēnu mācību stundu sarakstu pamatskolā ar sporta stundu, kas reāli būtu – veselības vingrošana. Tieši tam radām vislielāko motivāciju veselīga dzīvesveida popularizēšanai. Priecē arī fakts, ka mūsu skolēni ir sportiski aktīvi, piedalās visdažādāko līmeņu sporta sacensībās, gūst augstus sportiskos sasniegumus un viņu priekšgalā ir motivēti, aktīvi un enerģiski sporta skolotāji, kas gadu gaitā kļuvuši par jauniešu autoritātēm.

Kā veidojas sadarbība ar pārējām Madlienas pagasta iestādēm?

Domāju, ka sadarbība veidojas laba un produktīva. Protams, vairāk sanāk sadarboties ar izglītības un kultūras iestādēm. Tāda ir mūsu darba specifika. Patīkami ir tas, ka regulāri varam sanākt kopā un pārrunāt dažādus jautājumus, lai savas aktivitātes virzītu vienotu mērķu virzienā. Kopīgiem spēkiem esam nodibinājuši Ogres novada attīstības fondu „O divi”, ar ko saistām cerības finansu līdzekļu piesaistīšanā un sava novada attīstības sekmēšanā. Ikdienā arī jūtams Madlienas pagasta pārvaldes darbinieku atbalsts, sapratne un ieinteresētība vidusskolas attīstības sekmēšanā.

Strauji tuvojas mācību gada noslēgums…

9. un 12. klašu skolēniem šobrīd jāapzinās un jāsaprot, ka no viņu mācību sasniegumiem dzīvē būs daudz kas atkarīgs un eksāmeniem stundas laikā bez nopietna darba ikdienā nebūs iespējams sagatavoties. Pārējiem jātiek galā ar savu personīgo mācību darbu – tā, lai pašiem un citiem nav kauna. Jāgatavojas deju skatēm, jo gribam taču piedalīties Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā. Skolotājiem lai pacietība un enerģija, darot mūsu kopīgo darbu jauniešu izaugsmes labā!

Materiālu apkopoja skolotāja Zinta Saulīte