Karoga svētkos saņem Skolas padomes un Uzņēmēju balvas

Tradicionāli 31. maijā – pēdējā skolas dienā – 12. klases skolēni svinīgi nodod skolas karogu nākamajiem divpadsmitajiem, vēlot kopt mācību iestādes tradīcijas, būt atbildīgiem par veicamajiem darbiem un būt paraugs it visā saviem jaunākajiem skolasbiedriem.

Skolas direktors Edgars Viņķis, uzrunājot skolēnus, uzsvēra skolas simbolu nozīmi kolektīva veidošanā, patriotisko jūtu izkopšanā. Svarīgi ir turpināt labi iesāktās tradīcijas, būt lepniem par panākumiem un prast pateikt paldies tiem, kuri palīdzējuši to kaldināšanā.

Uzsverot skolēnu godprātīgo mācību darbu sākumskolā, Zelta liecības saņēma Alise Žurēviča (2.a kl.), Haralds Veide (3.a kl.), Emīls Vanags (3.c kl.) un Justīne Mūrniece (4.a kl.).

Ar skolas Atzinības rakstiem par godprātīgu un kvalitatīvu mācību darbu tika apbalvoti skolēni, kuru liecībās gada vērtējumi ir no 7 līdz 10 ballēm: 4.a kl. – Marta Ramona Graudiņa, Justīne Mūrniece, Paula Trence; 5.a kl. – Undīne Dzene, Nauris Nutovcevs, Alise Pētersone, Ieva Rābe, Sanija Oleta Dombrovska, Kristianna Vjatere; 5.b kl. – Mērija Keita Sprukte; 6.a kl. – Dāvis Saimons Jākobsons, Alise Trence; 7.a kl. – Edgars Mežajevs, Krista Streile, Mariko Vītoliņa, Elvis Veinbergs; 8.a kl. – Elīza Rasma Bičevska, Linda Smilškalne; 9.a kl. – Ērika Bogdanova, Laura Krupskaja, 10.kl. – Henrijs Augšpuls, Raimonds Batura, Māra Kļaviņa, Rainers Kriškāns, Sonora Sproģe; 11.kl. – Evita Bresme, Krista Klesmane, Evija Korovacka; 12.kl. – Undīne Piterniece, Sanita Rešinska un Airita Tirša.

Skolas padomes priekšsēdētāja Kristīne Kristjansone pasniedza Uzņēmēju balvu (diploms un naudas balva 100 EUR) 5.a klases skolniecei Ērikai Jaunzarei par visstraujāko sekmju kāpinājumu, savukārt Skolas padomes balva (diploms un naudas balva 100 EUR) tika nosūtīta uz Krapes filiāli 5.b klases skolniecei Mērijai Keitai Spruktei par visaugstāko vidējo vērtējumu ballēs (9.25 balles).

Karoga svētkos godinājām pedagogus un skolēnus – interešu izglītības programmu aktīvus dalībniekus mācību gada garumā. Teicām paldies 2.–4.klašu kora vadītājai un diriģentei Ilzei Sprancei, deju kolektīva „Lienīte” (1.–3.kl., 4.–5.kl. un 6.–7.kl.) vadītājai Vinetai Tumanei, mājturības pulciņa „Adatiņa” vadītājai Ilzei Smilškalnei, teātra pulciņa vadītājai Aelitai Niedrītei, instrumentālās mūzikas pulciņa vadītājam Andim Bičevskim, zēnu vokālā ansambļa vadītājai Mārītei Kovaļevskai, patriotiskās audzināšanas pulciņa vadītājam Gunvaldim Kalvam, vieglatlētikas un basketbola pulciņa vadītājam Jevgēnijam Liepam, volejbola un sporta pulciņa „Mazie – ņiprie” vadītājai Ritai Pučekaitei.

Lai vasaras mēneši ir spēka un enerģijas avots jauniem panākumiem mācībās, sportā un radošajās aktivitātēs! Paldies skolēnu vecākiem, sadarbības partneriem par kopīgo darbu mūsu bērnu interesēs! Uz tikšanos rudenī!

Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis