Valsts pārbaudes darbu rezultāti 2017./2018. mācību gadā

Ir apkopoti Valsts pārbaudes darbu rezultāti 9. un 12.klasei valsts līmenī, novados un katra skola, pamatojoties uz VISC sniegtajiem statistiskajiem datiem, var izvērtēt savu skolēnu veikumu salīdzinoši ar kopīgajiem rezultātiem. Madlienas vidusskolas 9. klases absolventiem labāk veicies latviešu valodas un Latvijas vēstures pārbaudījumos, kuros rezultāti ir virs vidējā vērtējuma valstī. Atbilstoši savām spējām skolēni ir kārtojuši svešvalodu (angļu un krievu valoda) eksāmenus un daļa skolēnu ir uzrādījuši labākus rezultātus nekā ikdienas darbā. Matemātikas eksāmenā skolēni zināšanas prata pamatā pielietot tikai standartsituācijās, necenšoties piepūlēt sevi loģiskai domāšanai sarežģītākas pakāpes uzdevumos. Salīdzinot iegūtos procentus pārbaudes darbos, jāņem vērā, ka rezultāts atkarīgs no skolēnu skaita, kuri ir kārtojuši eksāmenus un tas skolās ir atšķirīgs.

Tāpat kā iepriekšējos mācību gados arī šogad 12. klases skolēnu sasniegumi centralizētajos eksāmenos tika izteikti tikai procentos. Novērtējumi ir ierakstīti VISC izsniegtajos vidējās izglītības sertifikātos, norādot kopējo procentuālo novērtējumu mācību priekšmetā un novērtējumu katrai eksāmena daļai. Angļu valodā papildus procentuālajam novērtējumam visi absolventi ir ieguvuši Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei noteiktas valodas prasmes līmeni (B1 vai B2). Ļoti labi mūsu skolēni ir nokārtojuši angļu valodas un latviešu valodas centralizētos eksāmenus, un rezultāti ir daudz augstāki par vidējo procentuālo novērtējumu novadā un valstī, salīdzinot gan pēc skolu tipiem, gan pēc urbanizācijas. Tāpat kā valstī kopumā arī mūsu skolas 12. klases skolēniem zemāki rezultāti ir matemātikas eksāmenā. Pēc šī pārbaudes darba norises daudz tika diskutēts par tā sarežģītības pakāpi (arī Saeimas Izglītības un zinātnes komisijā), atzīstot, ka 3. daļa eksāmenā šogad bija grūtāka, kam piekrīt arī ģimnāziju audzēkņi. Iespējams skolēnus nogurdināja arī milzīgais eksāmena darba apjoms (! 38 uzdevumi) un 4 stundu darba ilgums bez pārtraukuma. Matemātikā un arī citos mācību priekšmetos eksāmenu saturs kļūst neskaidrāks, skolēniem neierastāki uzdevumu formulējumi, jo sastādītāji vairāk iekļauj darbos ne tikai zināšanu un prasmju, bet arī kompetenču pārbaudi, kas prasa no skolēniem padziļinātu domāšanu un izpratni. Summējot procentuālo novērtējumu obligātajos eksāmenos, Madlienas vidusskolas vidējie rezultāti, salīdzinoši ar lauku un pilsētu vidusskolām ir salīdzinoši labi, bet vienmēr var vēlēties arī labāk. Apkopojot informāciju lauku vidusskolu grupā, no 83 Latvijā esošām skolām Madlienas vidusskola ar Suntažu vidusskolu pēc vidējā rādītāja ir 29. un 30. vietā.

Paldies ikvienam šī gada skolas absolventam, kurš mācībās ieguldīja darbu atbilstoši savām spējām un skolotājiem par atbalstu audzēkņiem gatavojoties Valsts pārbaudījumiem. Lai rezultāti būtu labāki, turpmāk skolēniem lielāka uzmanība jāpievērš regulāram ikdienas darbam, jāmācās strādāt vairāk patstāvīgi un jāprot pielietot savas zināšanas un prasmes standartuzdevumos un jaunās, sarežģītākās situācijās.