Jaunais mācību gads ir sācies

Satikšanās prieks un apziņa, ka turpmākā gada garumā ir gaidāmi jauni izaicinājumi un nopietns mācību darbs un katra diena dos iespēju sevi pierādīt un apliecināt – tās ir vērtības, ar ko mums visiem iezīmējas jauna darba cēliena sākums Madlienas vidusskolā. Arī šajā mācību gadā skola stabili stāv savā skolas kalnā un jau augusta noslēgumā sāka gaidīt skolēnus un darbiniekus nākam pa skolas ceļu, un, ja varētu, tā droši spertu kādu soli mums pretī… atkalredzēšanās prieks ar visiem 200 skolēniem un vairāk nekā 30 skolotājiem! Šogad pedagogu saimei pievienojas krievu valodas skolotāja Sandra Roga un angļu valodas skolotāja Dina Vēze.

Šobrīd mēs visi esam lieli malači, mūsu mācību sasniegumi ir vieni no labākajiem Ogres novadā, mēs esam sevi apliecinājuši mācību priekšmetu olimpiādēs un sporta sacensībās. Mūsu pedagogi ir ieguldījuši lielu darbu, kaldinot mūsu kopējās uzvaras. Mazie pirmklasnieki! Vai sajūtat savu nozīmīgumu un atbildību kopējā darbā? Divpadsmitie! Šogad jums būs iespējas pierādīt savu zināšanu, prasmju un radošuma plūsmu virzienā uz augstiem sasniegumiem. To latiņu jūsu vecākie kolēģi ir uzlikuši varen augstu. Jums tas ir jāspēj, un jūs to izdarīsiet!

Izglītības un zinātnes ministrija šo mācību gadu ir noteikusi par tehnoloģiju gadu. Mēs nevaram noliegt, ka tehnoloģijas – mobilo ierīču izskatā – mūsu dzīvē aizņem aizvien vairāk laika. Cienījamie skolēnu vecāki, pārrunājiet ar saviem bērniem mobilo tālruņu lietošanas nepieciešamību skolā, mājās, uz ielas, pasākumos, savstarpējās attiecībās. Šīs ierīces esat nopirkuši un bērna rokās ielikuši jūs, tādēļ tā arī ir jūsu vara un ietekme pār šīm ierīcēm. Skolā mācību stundu laikā mobilajām ierīcēm ir jāatrodas skolēna somā – tāda ir skolas prasība! Lūdzu to respektēsim! Bet ar tehnoloģijām mēs strādāsim – organizēti, jēgpilni, pedagoga uzraudzībā un vadībā.

Šis mācību gads būs izaicinājums gan skolai, gan mūsu desmitās klases skolēniem, jo iesaistījāmies projektā un esam to piecdesmit izglītības iestāžu skaitā, kuras uzsāk ar septembri īstenot valsts aizsardzības mācību. Gūtās zināšanas un prasmes būs patiesi noderīgas jaunās paaudzes izglītības papildināšanā par mūsu valsts tapšanu, brīvības izcīnīšanu, prasmi to nosargāt. Mācību process tiks papildināts ar daudzveidīgām mācību ekskursijām, būs iespēja tikties ar interesantiem cilvēkiem. Ceru, ka tā ietekmē jaunāka vecuma skolēnos radīsies lielāka interese par jaunsardzi.
Šajā mācību gadā pirmskolas izglītības iestādēs tiek uzsākta jaunā, kompetencēs balstītā mācību saturs īstenošana. Mūsu skolā tas ir Krapes filiāles pirmskolas grupiņā. Lielāks izaicinājums tas būs nākamajā mācību gadā 10. klasē, kad izglītības iestādei vajadzēs skolēniem piedāvāt kādu no 11 izvēles „groziem”. Šogad mūsu uzdevums sagatavot šo piedāvājumu, lai skolēns būtu vislielākais ieguvējs vidējās izglītības ieguves ceļā un gatavs vērt optimāli daudzas augstskolu durvis.

Cienījamie skolēnu vecāki! Neaizmirsīsim, ka augstus mācību sasniegumus un cieņpilnu uzvedību mācību iestādē varam panākt, tikai savstarpēji sadarbojoties. Iepriekšējā periodā aktuāls un sasāpējis jautājums bija skolēnu kavējumi un to attaisnošana. Ieskatieties skolēnu iekšējās kārtības noteikumos un atcerieties, ka vecāki nevar attaisnot visus savu bērnu kavējumus neierobežotā skaitā, bet, ja tas tā notiek, tad skolas pienākums ir likt interesēties kompetentām iestādēm par to, kas notiek ģimenē, ja bērnam ir jākavē mācību stundas. Neradīsim cits citam neērtas situācijas un iesniegsim kavējuma zīmes klases audzinātājam, tiklīdz bērns ierodas skolā pēc kavējuma.

Šis ir Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku gads. Mūsu bērni gribēs tajos piedalīties. Skola piedāvās virkni interešu izglītības programmu dažādās vecuma grupās. Lai tiktu uz svētkiem, būs jāiegulda grūts un regulārs darbs. Tam būs nepieciešams visu mūsu atbalsts.

Mēs taču zinām, ka talantīgi un zinātkāri skolēni ir mūsu valsts nākotnes pamats. Tikai gudrs un zinošs cilvēks var izveidot stabilu pamatu savai valstij un cienīt tās noteiktās demokrātijas vērtības, būt atbalsts savai skolai, novadam, pagastam. Tikai mēs visi kopā – skolotāji, vecāki, skolēni – varam kaldināt izvirzītās vērtības un kopējus panākumus!

Madlienas vidusskolas direktors
Edgars Viņķis