Projekts “Maini dzīvi – domā plašāk!” noslēdzies!

Lai padarītu attālināto mācību procesu jēgpilnāku un interesantāku, jau 2021. gada agrā pavasarī nolēmām iesaistīties Latvijas Pilsoniskās Alianses izsludinātajā projektu konkursā, kura galvenais uzdevums bija veikt kādu pilsonisko aktivitāti.

Madlienas vidusskolas, šobrīd jau 8. klases skolēniem, radās ideja parka teritoriju pie estrādes, padarīt interesantu un pieejamu gan pagasta iedzīvotājiem, gan arī tūristiem, kuri dodas ekskursijā uz Latvijas pagastu Ozolu birzi.

Ieplānotās aktivitātes mērķis:

  • Veicināt jauniešu līdzdalību un ieinteresētību pagasta kultūrvides uzlabošanā un labiekārtošanā
  • Pilnveidot praktiskās līdzdalības prasmes un dot reālu ieguldījumu parka teritorijas pie estrādes sakārtošanā, kas būtu ilgtspējīgs un noderīgs darbs gan mums pašiem, gan pagasta iedzīvotājiem.

Lai īstenotu savas idejas, bija nepieciešams finansējums, tāpēc rakstījām projektu “Maini dzīvi – domā plašāk!” un iesniedzām to Ogres novada Domei, kura bija izsludinājusi konkursu finanšu līdzekļu piešķiršanai papildus aktivitāšu veikšanai. Sākotnēji neveiksmīgi, taču mēs turpinājām īstenot savus plānus – tika veikti teritorijas sakopšanas darbi, kopā ar vecākiem izgatavoti un parka teritorijā izvietoti 9 putnu būrīši. Nozāģēto koku celmos tika izveidotas puķu dobes. Iestādītas lazdas, forsītijas un kļavas. Tika veikti mērījumi un aprēķini, lai noteiktu kokmateriālu daudzumu un izmaksas kāpņu un spēļu galda izveidei.

Priecīgu ziņu par finansējuma piešķiršanu saņēmām jūlija beigās, kas lika sasparoties un realizēt savas sākotnējās idejas. Aktīvākais un nopietnākais darbs atsākās septembrī, kad parka teritorijā tika atjaunotas kāpnes un izveidota atpūtas vieta ar vides objektu “Spēļu galds,” nokrāsotas tilta margas, papildināta zaļā zona ar koku stādījumiem – ozoli, egles, lapegles, pīlādzis. Tika noorganizētas 2 izglītojošas darbnīcas “Putni parkā – kas dzīvojis būrītī?” un par tēmu ”Koki un krūmi – mājvieta putniem,” kuras vadīja Dace Iraids no biedrības “Meža projekti” un zoologs Ingmārs Līdaka no Rīgas Zoodārza. 14. oktobrī vēl tika noorganizēta lapu grābšanas talka parka teritorijā.

Projekta darba kvalitāti nodrošināja aktīva vecāku līdzdalība, kā arī veiksmīgā sadarbība ar Madlienas komunālo pakalpojumu iestādi „Abza” Ojāra Atslēdziņa vadībā.

Projektu pabeidzām 29. septembrī, bet kāpņu un spēļu galda atklāšanas pasākums tika organizēts 15. oktobrī ar svinīgu lentas pārgriešanu. Lentas griešana tika uzticēta Ojāram Atslēdziņam – “Abza” vadītājam un skolas direktoram Edgaram Viņķim. Tas bija brīdis, kad varējām izvērtēt “gājumu” no idejas līdz realitātei.

Manuprāt, ieguvēji esam mēs visi:

  1. Apgūtas jaunas zināšanas un prasmes, paaugstināta skolēnu pašapziņa un atbildība par savu skolu un pagastu
  2. Skolēnu izstrādāts un realizēts projekts varētu būt motivācija plašākai sabiedrības līdzdalībai un atbildībai par vidi, kurā dzīvojam
  3. Tika sakārtota un izveidota izglītojoša atpūtas un pastaigu vieta ikvienam apmeklētājam. Labiekārtotā parka daļa dos iespēju pastaigu maršrutu savienot ar Latvijas pagastu ozolubirzi un palielināt apmeklētāju skaitu. Tā kā parka teritorija atrodas netālu no skolas, tad to lieliski varēs izmantot arī āra nodarbībām dažādos mācību priekšmetos, realizējot kompetenču izglītību.

Paldies visiem, kuri mums noticēja un uzticējās!

Paldies maniem audzēkņiem, viņu vecākiem un ikvienam pagasta iedzīvotājam, kurš piedalījās projekta īstenošanā. Paldies Dacei Iraids, Andim Bičevskim, Ojāram Atslēdziņam un Edgaram Viņķim.

Paldies par finansiālo atbalstu Ogres novada Domei, SIA Metsa Forest Latvia, Madlienas komunālo pakalpojumu iestādei “Abza,” Emeritai un Raimondam z/s “Kalna Ogriņi,” kā arī 8. klases skolēnu vecākiem.

Ligita Ridūze – projekta koordinatore, Madlienas vidusskolas 8. klases audzinātāja