Nordplus projekts Lietuvā

Nordplus Junior projektam NPJR – 2022/10045 “Sākumskolas skolēnu mācīšana un mācīšanās kustībā un spēlēs” (“Teaching and Learning of primary students by moving and playing”), kas 2023. gada rudenī sākās Madlienas vidusskolā, nu jau ceturtā sanāksme. Tā notiek no 21.04.2024. – 27.04.2024. pie projekta koordinatoriem Šilutes proģimnāzijā Lietuvā.

Šilute ir tālākais DR rajons Lietuvā, un tas robežojas ar Krieviju. Šilutes reģionam ir raksturīga neparasta daba, ko nodrošina Nemūnas delta. Lietuvas lielākā upe pirms ietecēšanas Kuršu līcī veido divas attekas – Atmatu un Skirviti. Tā veidojas ūdeņiem pārbagāta teritorija, kas ir neparasti skaista, bet ļoti bieži apdraud tur esošos laukus un mājas. Daudzie kanāli un polderi, kā arī sūkņu stacijas pasargā cilvēku dzīvi no plūdiem. Daba nodrošina neparastus un sugām bagātus biotopus, un tur ir ļoti daudz putnu. Ventas Ragā ir ornitoloģiskā stacija, kur rudeņos un pavasaros gredzeno migrējošos putnus. Tā ir savdabīga Mazā Lietuva, kur dzīvo daudz cilvēku un darbojas skolas.

Nordplus projekta tēma ir par kustību un spēļu metožu izmantošanu dažādos mācību priekšmetos jaunākajās klasēs. Šilutes skolā tikšanās laikā galvenā uzmanība bija veltīta sociālo zinību jomas priekšmetiem. Visu piecu projektā iesaistīto skolu pedagogi savās stundās izmantoja dažādas pieejas, lai sociālo zinību tēmu apgūšanu padarītu efektīvāku. Mēs strādājām ar 4. klases skolēniem. Tika debatēts par to, cik lielā mērā fiziskā aktivitāte nodrošina satura apguvi. Sociālo zinību priekšmetiem ir neliels stundu skaits mācību plānā, tāpēc ir svarīga metodiski pamatotas spēles vai rotaļas izvēle. Iesaistot daudz fizisko aktivitāšu, notiek maz vārdiskas komunikācijas starp skolēniem, bet tieši sadarbības un viedokļu izteikšanas prasmes ir svarīgas, mācoties par personību un sabiedrību.

Viena no sanāksmes dienām bija Šilutes reģiona skolotāju konference. Tās laikā Nordplus projekta skolotāji kopā ar konferences dalībniekiem apguva dažādas metodes, kā sociālo zinību priekšmetu stundās var izmantot spēles un kustības. Pēc metodes demonstrēšanas pedagogi analizēja un izvērtēja tās pielietošanas iespējas. Lietuvas pedagogi bija ļoti atsaucīgi un aktīvi darbojās piedāvātajās aktivitātēs. Madlienas komanda piedāvāja atraktīvas komunikācijas spēles, kas neprasa papildus resursus un IT plašu lietošanu, bet gan pozitīvu sadarbību, komunikāciju un spēles prieku.

Projekta semināra laikā notika arī ekskursijas uz Rusni un Ventas ragu. Visi projekta dalībnieki guva ne vien vērtīgu pieredzi darbam un jaunas zināšanas par Lietuvas dabu, bet arī daudz pozitīvu emociju par satikšanos ar projekta komandām. Noslēdzošā projekta sanāksme notiks Grenlandē augusta beigās.

Ligita Ridūze – Nordplus projekta koordinatore