Olimpiāžu rezultāti

2020./2021. m. g.

Godalgotas vietas starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs

Sasniegumi novada, starpnovadu un valsts konkursos 2020./2021. mācību gadā

2019./2020.m.g.

Godalgotas vietas starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs

Sasniegumi novada, starpnovadu un valsts konkursos 2019./2020. mācību gadā

2018./2019.m.g.

2017./2018.m.g.

2016./2017.m.g.

2015./2016.m.g.

Olimp

Konk

2014./2015.m.g.

2013./2014.m.g.

2012./2013.m.g.

2011./2012.m.g.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)