Fotokonkurss
26.08.2016.

Print

Veiksme Jāņa Akuratera konkursā
25.08.2016.

Veiksme Jāņa Akuratera konkursā

Pavasarī tika izsludināts eseju un zīmējumu konkurss, veltīts rakstnieka Jāņa Akuratera atcerei. Tajā varēja piedalīties skolēni no 1. līdz 12. klasei, arī pieaugušie. Pamatskolēniem temats „Kalpa zēna romantisms šodien”, vidusskolēniem – „Pētera Dangas turpmākās brīvības cīņas”. No Madlienas vidusskolas konkursā piedalījās 12. klases skolniece Monta Meikališa, viņu sagatavoja skolotāja Zinta Saulīte. Monta tika uzaicināta uz noslēguma sarīkojumu, kas notika 20. augustā Ābeļu pagasta dažādās vietās: tautas namā, pie rakstnieka piemiņas akmens „Jaunzemjos” un Ābeļu skolas estrādē. Monta par dalību zīmējumu konkursā saņēma 3. pakāpes diplomu un par eseju – goda rakstu par izcilu darbu. Apsveicam Montu ar panākumiem konkursā!

IMG_0075

Meikališa Monta_zīmējums

IMG_0104

IMG_0094

IMG_0097

Ieskatam fragments no esejas.

Mana dzīve – cīņa par Latvijas brīvību

Pētera Dangas turpmākās brīvības cīņas

Prom, prom no savas zemes, no dzimtenes pasaules plašumā. Strēlnieki aiziet no zemes, par kuru ir cīnījušies neuzvarēti. Tie aiziet nodoti un apmulsināti. Bez viņiem pazūd jēga visam, kas te sadeg pelnos.

Danga pazīst savus strēlniekus kā neviens. Kas gan drīkst apvainot un pārmest latviešu tautai? Vai gan tie noliedzēji zina strēlnieku likteni, sāpes un izlietās asiņu straumes? Tie nezina, kā asiņo šī gadsimtu verdzības brūce. Sejas iemītas dubļos. Latvieši meklē taisnību un brīvību, apnicis karot zem citu zemju karoga un būt sasaistītiem. Brīvības alkas dzen tos sārta peklē. Labāk pakrist svešā zemē kā brīvam varonim, nevis vergam. Pat sapņos.

Dangas dvēsele ir pilna ar sēru un atmiņām. Brīvība, strēlnieki un dzimtene tam nozīmē visu. Viņš nav tāds kā citi. Stāvēs un kritīs par savu tautu, ja tikai tā taps brīva no nežēlības važām, kas kā rožu nesaudzīgie ērkšķi duras arvien dziļāk. Nomirt nav nekāds varoņdarbs, bet dzīvot gan. Pat, ja atgriezties jel nebūtu lemts, nav žēl mirt svešuma klēpī kopā ar strēlnieku brāļiem. No vienas atkal citā – tā tiek svaidīta un iznīdēta latviešu tauta. Jau atkal Krievijas varā. Dzelzs monstrs sāk stāties, strēlnieki mostas. [..]

Uzvara šķita tik tuvu, Danga novērsās, un šāviņš viņam trāpīja sirds rajonā. Strēlnieks tūliņ saļima, Māra kliedza un pieskrēja pie Dangas. Tajā mirklī viņa nedomāja par sevi. Satvēra un nolika viņa galvu uz rokām. Skatījās viens otram acīs – Māras sāļo asaru pilnajās acīs. Izmisums un nāves trauslā elpa apņēma Dangu. „Nebaidies, nu mēs esam brīvi, vairs neviens mūs kalpos netaisīs. Galvenais ir tas, ka dzīvība, kas aug zem tavas sirds, būs brīva – nepazīs ciešanu un iznīcību,” pēdējiem spēkiem nočukstēja Danga. „Nebiju domājis, ka mirt nāksies šādi, galvu nolikt, kad lūpas pat nepaguva sagaršot brīvību. Tomēr, ja reiz solījos kalpot un atdot dzīvību, tad nu ir arī mans laiks pienācis. Zinu, ka tev sāp sirds, lauskās sabirusi, piedod, ka man jāaiziet. Neraudi, labāk pasmaidi, es nebūšu prom pavisam. Mēs vienkārši nestāvēsim uz vienas pasaules, es šeit vairs neiederos.” Māras asaras nerimās, acis jau sārtas un pavisam slapjas. Gluži kā neizlejams okeāns. Abi mirka asarās un asinīs. Viņš sacīja: „Kad apglabāsi mani, vedot uz krematoriju, izkaisot manus pelnus saulrietā, izlasi šo,” un iedeva Mārai aploksni. Danga vēl pēdējo reizi lūdza, lai Māra to noskūpsta ar savām siltajām un maigajām lūpām. Sieva izpildīja vīra pēdējo vēlmi, vispirms noskūpstot uz pieres un tad uz lūpām. Dangas acis aizvērās, elpa aprāvās, sirds apstājās. Māra lēni atrāva savas lūpas no Pētera lūpām. Danga bija miris. Viņa kvēli pukstošā sirds bija atdzisusi. Dvēsele dusēja nebeidzamajos debesu saulrietos. Viņi vienmēr piederēs viens otram, kaut vai galaksijas tos šķirtu.

 

Pabalsts mācību līdzekļu iegādei un ēdināšanai.
18.08.2016.

Pabalsts mācību līdzekļu iegādei un ēdināšanai.

Ogres novada sociālais dienests atgādina, lai Ogres novada iedzīvotāji laicīgi nāk uz dienestu nokārtot pabalstu saņemšanu saistībā ar 2016./2017.mācību gada tuvošanos.

Pabalsts individuālo mācību līdzekļu un piederumu iegādei 29 EUR apmērā gadā, kuru piesķir vispārējās izglītības iestāžu 1. -12. klašu audzēkņiem no ģimenēm, kuru ienākumi un materiālais stāvoklis atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes <personas> statusam.

Ēdināšanas pabalsts:

  1. Piešķir pirmsskolas izglītības iestāžu <PII> un vispārizglitojošo skolu <skolas> izglītojamiem ar invaliditāti, neizvērtējot ģimenes ienākumus un materiālo stāvokli – piesķir 100% no ēdināšanas maksas apmērā PII uz 3 mēnešiem, nepieciešamības gadījumā pēc jaunas izvērtēšanas termiņu pagarinot, skolās uz vienu semestri – pieprasa Ogres novada sociālā dienesta Ogres, Madlienas, Suntažu, Taurupes sociālajos centros;
  2. Piešķir PII un skolu izglītojamiem no ģimenēm, kuru vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo 3 <triju> mēnešu laikā nav lielāki par 60% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas <2016. gadā 222 EUR> normālā darba laika ietvaros; Izvērtējot ģimenes materiālo stāvokli un ienākumus ēdināšanas pabalsta piesķiršanai saskaņā ar šo punktu, piemēro pašvaldības saistošos noteikumus par maznodrošinātas ģimenes <personas> statusa noteikšanu Ogres novadā – piesķir 100% no ēdināšanas maksas PII uz 3 mēnešiem, nepieciešamības gadījumā pēc jaunas izvērtēšanas termiņu pagarinot, skolās uz vienu semestri – pieprasa Ogres novada sociālā dienesta Ogres, Madlienas, Suntažu, Taurupes sociālajos centros;
  3. PII izglītojamiem no ģimenēm, kurās ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni vai bērni vecumā līdz 24 gadiem, kuri turpina iegūt izglītību vispārējās, profesionālās izglītības iestādē vai augstskolā, neizvērtējot ģimenes ienākumus un materiālo stāvokli – pieprasa attiecīgajā izglītības iestādē, to piesķir 50% no ēdināšanas maksas apmērā. Bērniem ir jābūt deklarētiem Ogres novadā.

Jāpiemin,ka arī šajā mācību gadā Izglītības ministrija nodrošina 1. – 4. klašu skolēnu brīvpusdienas visas pašvaldības skolās.

Informāciju sagatavoja Ogres novada sociālais dienests.

Izglītojoša sporta un atpūtas nometne “Krapes ņiprie 2016”
18.08.2016.

Ogres novada pašvaldības projektu konkursā “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši Ogres novadam!“ projekts Nr. RADI – 2016 – 33. “Izglītojoša sporta un atpūtas nometne “Krapes ņiprie 2016”” saņēma pozitīvu apstiprinājumu, un, laikā no 1. – 6.augustam, Madlienas vidusskolas Krapes filiālē 30 bērniem, vecumā no 7 – 10 gadiem, bija iespēja piedalīties diennakts nometnē.

Laika apstākļi tajā nedēļā nelutināja (katru dienu bija spēcīgi nokrišņi), tādēļ nometnes vadība pieņēma lēmumu – telšu pilsētiņu celt sporta hallē. Nometnes laikā bērniem bija iespēja piedalīties dažādās nodarbībās – veselīgs uzturs un dzīvesveids, vides izglītība, logoritmika, Džimbas drošības nodarbības, vides objektu veidošana, floristika, kreklu apdruka. Vakaros notika tematiski pasākumi – iepazīšanās spēles, mīklu un viktorīnu vakars, popiela, netradicionālā modes skate, dažādas sporta aktivitātes, diskotēka.

Pārgājiena laikā uz Lobes dzirnavām iepazināmies ar Krapes apkārtni, vācām dabas materiālus, lai veidotu herbāriju. Lobes dzirnavās satikāmies un kopā darbojāmies ar eko sojas vaska sveču lējēju Vinetu Grīnbergu. Šeit pagatavojām katrs savu sveci ar sausajiem dabas materiāliem kā dāvanu vecākiem. Tikāmies arī ar dzirnavu īpašnieku, vides projektu koordinatoru Jāni Baltaču. Viņš mūs iepazīstināja ar foreļu audzēšanas īpatnībām. Kopā ar viņu pētījām upes sīkbūtnes, vērojām tās caur mikroskopu. Katrs bērns varēja izmēģināt kā darbojas ūdens virpuļi, kā arī pabūt upes noslēpumu pasaulē.

2016-08-22 14.48.44

Ekskursijā pabijām pie vietējiem lauksaimniekiem “Skābaržos”. Apskatījām saimniecību, mielojāmies ar garšīgām pankūkām un upeņu sulas tēju, ko sarūpēja saimniece Vija Dovmane ar ģimeni. Gribētāji, instruktora pavadībā, šajā dienā varēja vizināties ar laivu Lobes ezerā. Lobes laivu bāzes turētājs Pēteris “Vecbordzēnos” bērnus rosināja izzināt un iepazīt paša veidotās un radītās rotaļlaukumu instalācijas, lai vēlāk šeit iegrieztos kopā ar saviem vecākiem.

Nometnes pedagogi Judīte Hmeļņicka, Vita Volkopa, Maija Auziņa, Rita Pučekaite, kā arī brīvprātīgās darbinieces Aelita Lazdiņa un Indra Rudzīte, saka lielu paldies visiem, kuri palīdzēja nometnes tapšanā un realizēšanā. Īpašs paldies pavārītei Dinai Kusiņai par garšīgajām maltītēm.

Paldies vecākiem, ka nedēļu uzticēja savus radošos un atraktīvos bērnus. Bērniem šī nedēļa bija liels izaicinājums un satikšanās pašam ar sevi. Bija jātiek galā ar savām emocijām, jāmācās sadzīvot un paprasīt sev nepieciešamās lietas citiem. Lai mazinātu emocionālo spriedzi, rīkojām arī Vecāku dienu, kad bērni varēja pabūt kopā ar saviem tuvajiem, piedaloties radošajās darbnīcās un sporta aktivitātēs.

2016-08-22 14.48.55

Vita Volkopa

«Radoši-Aktīvi-Darbīgi-Izglītojoši» (RADI)
18.08.2016.

Ogres novada pašvaldības projektu konkursa «Radoši-Aktīvi-Darbīgi-Izglītojoši» (RADI) ietvaros īstenots  veselīgs projekts, sporta un atpūtas nometne «Madlienas vasara 2016».

 

Darba grupā strādāja projekta koordinatore, sporta skolotāja Rita Pučekaite, Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis, Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes centra vecākais referents jaunsargu izglītošanas jautājumos Gunvaldis Kalva, sporta pedagogs, vieglatlētikas treneris Jevgēnijs Liepa.

Madlienas vidusskolā un pagastā ir senas sporta tradīcijas. Tās veido pagasta iedzīvotāji, turpina mācību iestādes audzēkņi. Skola rada iespēju brīvajā laikā iesaistīties interešu izglītības sporta programmās. Ar 2015./2016.mācību gadu Madlienas vidusskolā visās klasēs ir nodrošinātas trīs sporta stundas nedēļā.

Bērni un jaunieši brīvajā laikā aktīvi iesaistās dažādās sporta aktivitātēs un nodarbībās. Ar labiem sasniegumiem regulāri pārstāv skolu novada, starpnovadu un valsts sporta sacensībās.

Vasaras brīvlaikā ir ierobežotas iespējas mērķtiecīgi darboties nometnēs (trūkst piedāvājumu un ne visas piedāvātās nometnes vecākiem finansiāli «ceļamas».

Organizējot nometni Madlienā, tika radīta iespēja skolēniem aktīvi un mērķtiecīgi pavadīt brīvo laiku, pilnveidot savas sportiskās prasmes, palīdzēt ģimenēm nodarbināt savus bērnus. Vērtīga arī iepazīšanās ar dažādiem sporta veidiem un pieredzējušiem sportistiem. Noslēguma sacensības veicināja ģimeņu ciešāku kontaktu, sadarbību un komandas gara izveidi.

«Madlienas vasara 2016» veicināja individuālo sportisko sasniegumu izaugsmi vieglatlētikā, volejbolā (pēc pagājušās vasaras nometnes izdevās sasniegt valsts finālu «Lāses kausā». Šovasar pirmo reizi nometnes ietvaros padziļināti varēja iepazīties ar florbolu un intensīvāk piestrādāt fiziskās sagatavotības jomā.

Projekta mērķgrupa – Madlienas vidusskolas sportiski aktīvi skolēni (kuri regulāri startē dažāda mēroga sacensībās), viņu vecāki, ģimenes locekļi. Dalībnieku skaits nometnē – 30.  Vecāku dienā tika piesaistīti 25 – 30 vecāki vai citi ģimenes pārstāvji.

Nometnes noslēgumā risinājās florbola turnīrs un vieglatlētikas sacensības ar vecāku piedalīšanos. Veiksmīgajās aktivitātēs tika papildināta sporta inventāra bāze (800 eiro apmērā), iegādāti nepieciešamie materiāli organizētai atpūtai un radošajām darbnīcām, stiprinātas ģimeņu saiknes. Liels paldies jāteic florbola pārraugam Tomam Balodim un vieglatlētikas priekšstāvim Gundaram Tipānam.

 

Madlienas vidusskolas devītie un viņu vecāki sarūpē sportiski zaļu dāvanu
17.08.2016.

Projektu konkursa «Veidojam vidi ap mums» ietvaros tika īstenots projekts «Dāvana skolai, pagastam, sabiedrībai».

Projekta koordinatores, sporta skolotājas Ritas Pučekaites un darba grupas vadībā strādāja gandrīz četri desmiti 9.klases skolēnu un viņu vecāku. Šogad 9.klasi absolvēja 24 audzēkņi.

SONY DSC

Madlienas vidusskolā un pagastā ir senas vieglatlētikas tradīcijas un augsti sportiskie sasniegumi dažādās vecuma grupās. 2008.gadā tika uzsākta un 2009.gadā pabeigta Madlienas vidusskolas sporta laukuma vienkāršotā rekonstrukcija, kuras laikā pilnībā nomainīts vieglatlētikas stadiona segums, uzstādīts žogs apkārt stadionam. Rekonstrukcijas laikā tika nozāģētas stadiona celtniecības pirmsākumos stādītās egles, kas kalpoja kā vēju aizturošs dzīvžogs. Koki krita tāpēc, ka to sakņu sistēma, gadiem ejot, bija izpletusies zem skrejceļa seguma un bojāja tā kvalitāti. Šobrīd valdošie vēji bieži apgrūtina labu rezultātu sasniegšanu skriešanas un mešanas disciplīnās. Skaisti renovēto stadionu ir iecienījuši dažāda vecuma pagasta iedzīvotāji (jaunieši, pensionāri, vecāki ar maziem bērniem, ģimenes, pansionāta iemītnieki) kā sportošanas un aktīvās pastaigas vietu.

Konsultējoties ar dārzniekiem, mežziņiem un ainavu arhitektiem tika nolemts atjaunot vēju aizturošu dzīvžogu, iestādot rietumu tūjas «Brabant» 100metru garā joslā. Izveidotais dzīvžogs – vēju aizturoša buferzona, nodrošinās aizvēju stadionā un būtiski uzlabos vieglatlētikas nodarbību un sacensību kvalitāti, turklāt radīs estētiski sakoptu, vizuāli pievilcīgu publiski pieejamās sporta un aktīvās atpūtas objektu. Tas savukārt rosinās sportisko indevi, interesi un sapratni jauniešos par vides sakopšanas nepieciešamību.

SONY DSC Projekta mērķa grupa ir visu paaudžu Madlienas pagasta iedzīvotāji, aktīvie sportisti, kā arī viesi, kas ierodas Madlienā uz dažāda mēroga sacensībām.

Darbu īstenošanas laikā veikta augsnes apsekošana; cenu aptauja, stādu iegāde un atvešana. Ar Madlienas pagasta pašvaldības atbalstu tika izrakta tranšeja. Sekoja 9. klases skolēnu un vecāku, kā arī citu ģimenes locekļu kopīga talka. Galvenais rezultāts – gandarījums par sarūpēto absolventu dāvanu savai skolai un pagastam. Paveiktais darbs būs paliekošs vairāku paaudžu garumā. Skatoties uz šo dzīvžogu, cilvēki vienmēr atcerēsies 2016.gada 9.klases absolventus, kuri pasniedza ilgtspējīgu dāvanu savai Madlienas vidusskolai un visam pagastam.

SONY DSC

Skola- daļa no mūsu sirds!
21.06.2016.

Skola- daļa no mūsu sirds!

Pa zaļajiem dzīvības vārtiem ienākusi vasara. Tai jau vītušo ceriņu smarža, bet jasmīni- smaržu karaļi- vēl tikai gatavojas savam uznācienam. Nemierpilnajā skolas krastā iestājies miers, rūpju laivas izvilktas krastā, jo klāt ir izlaidumu laiks. Jaunība stāv uz sliekšņa, bērnība māj ardievas. Jaunības rokās rasas veltes, tā nober tās kā dimantus un aicina –ņem, salasi, dod, staro! Ņēmēji, pērļu lasītāji, devēji šogad 23 Madlienas vidusskolas 9. klases beidzēji, kuriem skolai vienmēr piederēs daļa no viņu sirds.
Lai jums izdodas viss iecerētais, lai acīs vienmēr mirdz zinātkāres un mīlestības dzirksts!

IMGP0274

IMGP0284

IMGP0521-001

9.a klases audzinātāja Anita Jākobsone

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)